Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKV A 2004:17

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anmälan att ett företag förvarar maskinläsbara medier m.m. utomlands.¹

Enligt 7 kap. 3 a § första stycket punkt 1 bokföringslagen (1999:1078), BFL, får ett företag, trots bestämmelserna i 7 kap. 2 § BFL, förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat land inom Europeiska unionen om platsen för förvaring och varje ändring av denna plats anmäls till Skatteverket eller, när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till Finansinspektionen.

Allmänna råd:

Företaget bör vid sin anmälan till Skatteverket uppge den adress eller de adresser för den plats/platser där företaget förvarar maskinläsbara medier, maskinutrustning och system som används för förvaring av räkenskapsinformation enligt 7 kap. 3 a § första och andra styckena BFL.

I anmälan bör företaget dessutom uppge namn och adress på det eller de företag som i utlandet hanterar maskinläsbara medier, maskinutrustning och system för förvaring av företagets räkenskapsinformation.

Anmälan bör ske senast vid den tidpunkt när räkenskapsinformationen börjar förvaras i utlandet.

En anmälan om ändring av plats eller ändring av uppgift om företag i utlandet bör ske så snart ändrade förhållanden har inträffat.

Anmälan till Skatteverket bör göras skriftligen.

¹Beträffande Skatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier utomlands, se SKV A 2004:16.

Dessa allmänna råd tillämpas från och med den 1 november 2004.