Löpnr: RSFS 1998:12

De behöriga myndigheterna i Sverige och Frankrike har överenskommit om att träffa ett avtal om utbyte av information och bistånd med indrivning. Avtalet grundar sig på artiklarna 3, 4 2 st. och 9 i Rådsdirektivet 77/799/EG av den 19 december 1977, modifierat av Rådsdirektivet 79/1070/EG av den 6 december 1979 rörande ömsesidig assistans mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna avseende skatt på inkomst och mervärdesskatt (här nedan kallat direktivet) och på artiklarna 26 och 27 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet av den 27 november 1990, kompletterat med brevväxling den 14 och 18 mars 1991, och artiklarna 15 och 16 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering för att undvika dubbelbeskattning samt förebygga skatteflykt och skattebedrägerier beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva av den 8 juni 1994.

Inom ramarna för detta avtal har det även träffats en överenskommelse om att intensifiera informationsutbytet - spontant eller på begäran - för följande typer av inkomst: arvoden, provisioner och liknande ersättningar utgivna till fysiska och juridiska personer, underhåll och information som berör byte av hemvist för fysiska personer från den ena staten till den andra staten.

I. Automatiskt informationsutbyte

1. Detta automatiska informationsutbyte avser:

a) löner, arvoden och andra liknande ersättningar;

b) allmänna och privata pensioner samt livräntor och underhåll;

c) arvoden, provisioner och liknande ersättningar som utbetalats till artister och idrottsmän som avses i artikel 17 i avtalet från den 27 november 1990;

d) styrelsearvoden och liknande ersättningar som avses i artikel 16 i avtalet från den 27 november 1990;

e) utdelningar som avses i artikel 10 i avtalet från den 27 november 1990;

f) räntor som avses i artikel 11 i avtalet från den 27 november 1990;

g) royalty som avses i artikel 12 i avtalet från den 27 november 1990;

h) information avseende överlåtelser av äganderätt som berör personer med hemvist i den ena staten som äger egendom i den andra staten;

i) Restriktiva beslut (särskilt förhandsbesked) fattade i den ena staten som berör företag i den andra staten;

j) Återbetalning av mervärdesskatt med stöd av Rådsdirektivet 79/1072/EG från den 6 december 1979 i den ena staten till skattesubjekt med hemvist i den andra staten och som inte har säte, fast driftställe eller hemvist i den första staten och som inte har bedrivit någon verksamhet där som medför skattskyldighet till mervärdesskatt;

i den utsträckning som information finns tillgänglig.

2. När det gäller sekretess och begränsningar vid informationsutbytet ska bestämmelserna i artiklarna 7 och 8 i direktivet och artikel 26 i avtalet från den 27 november 1990 samt artikel 15 i avtalet från den 8 juni 1994 tillämpas.

3. Den information som beskrivs i punkt 1 ska, i så stor utsträckning som möjligt, sändas med hjälp av elektromagnetisk media i enlighet med OECD Standard Magnetic Format.

4. Om lämnad information visar sig vara felaktig eller ofullständig ska den behöriga myndigheten omedelbart informera den andra parten.

5. Informationen ska sändas till:

I Sverige:

Riksskatteverket Internationella enheten S-171 94 Solna

I Frankrike:

magnetkopior:Direction Générale des impôts Bureau CF 2 86, allée de Bercy Télédoc 936 F-75574 Paris Cedex 12

papperskopior:Centre des Impôts des non-résidents 9, rue des Uzès F-75094 Paris Cedex 02

6. Information avseende inkomster som avser föregående kalenderår ska lämnas så snart det kan ske efter utgången av ifrågavarande år.

7. De behöriga myndigheterna får, senast två år efter det att detta avtal trätt i kraft, undersöka möjligheterna till en utökning av avtalet.

II. Bistånd med indrivning

När det gäller begäran om assistans med indrivning i enlighet med artikel 27 i avtalet av den 27 november 1990 och artikel 16 i avtalet av den 8 juni 1994 ska minsta belopp, avseende den skattskyldiges skuld i den anmodande staten för vilka begäran om indrivningshandräckning sker, vara minst tio tusen svenska kronor eller motsvarande belopp i franska franc.

Om en begäran om assistans med indrivning sker med stöd av ett dokument utfärdat av Europeiska Unionen är minsta belopp det som angivits i det aktuella dokumentet.

III. Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft samma datum som det undertecknas och tillämpas för första gången när det gäller upplysningar avseende inkomster, varor och återbetalningar av mervärdesskatt hänförliga till kalenderåret 1997 samt för skattefordringar för vilka begäran om indrivningshandräckning har skett efter nämnda datum.