Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst)

Löpnr: RSFS 1998:8

Enligt artikel 10 § 1 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (i det följande benämnt "avtalet") - intaget som bilaga till lagen (1992:856) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz - får utdelning från ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, källstaten, till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas i mottagarens hemviststat. Detsamma gäller enligt artikel 11 § 1 för ränta som härrör från en avtalsslutande stat, källstaten, och utbetalas till en person som har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Är mottagaren av utdelning ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av kapitalet i det utdelande bolaget skall källstaten, enligt artikel 10 § 2, undanta utdelningen från beskattning. I övriga fall får källstaten enligt samma bestämmelse beskatta utdelningen enligt sin egen lagstiftning men skattesatsen får inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Enligt artikel 11 § 2 får källstaten beskatta ränta enligt sin egen lagstiftning men skattesatsen får inte överstiga 5 procent av räntans belopp.

Dessa bestämmelser tillämpas inte på utdelning och ränta till mottagare med hemvist i en avtalsslutande stat som har fast driftställe i källstaten om utdelningen eller räntan skall beskattas hos det fasta driftstället enligt bestämmelserna i artiklarna 10 § 4 och 11 § 4.

De avtalsslutande staterna har den 17 augusti 1993 träffat överenskommelse för att genomföra begränsningarna i artiklarna 10 och 11 i avtalet. Överenskommelsen har, sedan vissa ändringar vidtagits efter skriftväxling, följande lydelse.

I. Schweizisk källskatt på utdelning och ränta

ARTIKEL 1

Nedsättning genom hel eller partiell återbetalning

1. Den nedsättning av skatt på utdelning och ränta som avses i artiklarna 10 och 11 genomförs i Schweiz genom återbetalning av hela eller en del av källskattebeloppet.

2. Denna överenskommelse gäller inte för återbetalning av källskatt som person med hemvist i Sverige är berättigad till redan enligt schweizisk federal lagstiftning.

ARTIKEL 2

Ansökningsförfarande

1. Person med hemvist i Sverige som har anspråk på hel eller partiell återbetalning av källskatt skall ansöka om detta på blankett Form. 80.

2. Sökanden skall till skattemyndigheten på hemorten inge ansökan i tre exemplar inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen eller räntan blev tillgänglig för lyftning.

3. Uppkommer flera anspråk om återbetalning under samma kalenderår bör dessa framställas i en ansökan. Anspråk, som hänför sig till flera år, kan föras samman i en ansökan.

4. Är ansökan grundad lämnar skattemyndigheten på hemorten sådant intyg som anges på blanketten. Sökanden sänder blanketten med intyg till Edsförbundets skatteförvaltning.

ARTIKEL 3

Handläggning och beslut 1. Edsförbundets skatteförvaltning prövar grunden för ansökan och dess riktighet i sak. Om kompletterande uppgifter och handlingar behövs infordras dessa direkt från sökanden. 2. Edsförbundets skatteförvaltning meddelar sitt beslut skriftligen till sökanden och tillställer denne det belopp som skall återbetalas under den i ansökan angivna adressen. 3. Avslås en ansökan helt eller delvis skall beslutet jämte motivering och besvärshänvisning lämnas i rekommenderad försändelse. 4. Invändningar mot beslut av Edsförbundets skatteförvaltning får göras inom 30 dagar efter det att beslutet meddelats. Talan mot beslut av Edsförbundets skatteförvaltning i anledning av invändningarna får göras hos Edsförbundets kommission för återbetalning av skatt inom 30 dagar efter det att beslutet meddelats. Talan mot beslut av Edsförbundets kommission för återbetalning av skatt för föras genom förvaltningsdomstolsbesvär hos schweiziska förbundsdomstolen i Lausanne inom 30 dagar efter det att beslutet meddelats.

ARTIKEL 4

Formföreskrifter

1. Till Edsförbundets skatteförvaltning ställda brev och erinringar från sökande med hemvist i Sverige skall avfattas på ett av de schweiziska språken (tyska, franska, italienska eller rätoromanska) eller på engelska språket.

2. Besvär ingivna till Edsförbundets kommission för återbetalning av skatt och förvaltningsdomstolsbesvär hos den schweiziska förbundsdomstolen i Lausanne skall avfattas på ett av de schweiziska språken eller vara åtföljda av en översättning till ett av dessa språk.

II. Svensk skatt på utdelning

A. Kupongskatt på aktieutdelning

ARTIKEL 5

Nedsättning genom hel eller partiell återbetalning

Den nedsättning av svensk kupongskatt på utdelning som avses i artikel 10 genomförs genom återbetalning av hela eller en del av denna skatt.

ARTIKEL 6

Ansökningsförfarande

1. Person med hemvist i Schweiz som har anspråk på hel eller partiell återbetalning av kupongskatt skall ansöka om detta på blankett R-Sv 1 (800).

2. Sökanden skall till behörig kantonal myndighet inge ansökan i tre exemplar inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

3. Uppkommer flera anspråk om återbetalning under samma kalenderår bör dessa framställas i samma ansökan. Anspråk som hänför sig till flera år kan föras samman i en ansökan.

4. Den kantonala skattemyndigheten prövar om förutsättningarna för återbetalning av svensk skatt föreligger. Är ansökan grundad intygar den kantonala skattemyndigheten detta på exemplar två och sänder detta exemplar tillsammans med exemplar tre till Edsförbundets skatteförvaltning. Det första exemplaret behålls av den kantonala skattemyndigheten och används i synnerhet för att säkerställa att schweizisk skatt tas ut på de i ansökan angivna beloppen.

5. Med anledning av den kantonala skattemyndighetens intyg intygar Edsförbundets skatteförvaltning på exemplar tre av ansökan, som vidarebefordras till vederbörlig svensk skattemyndighet, att den utdelningsberättigade hade hemvist i Schweiz när den i ansökan angivna inkomsten blev tillgänglig för lyftning.

ARTIKEL 7

Handläggning och beslut

1. Det särskilda skattekontoret vid Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar grunden för ansökan och dess riktighet i sak. Om kompletterande uppgifter och handlingar behövs infordras dessa direkt från sökanden.

2. Det särskilda skattekontoret vid Skattemyndigheten i Kopparbergs län meddelar sitt beslut skriftligen till sökanden och tillställer denne det belopp som skall återbetalas under den i ansökan angivna adressen.

3. Avslås en ansökan helt eller delvis skall beslutet jämte motivering och besvärshänvisning lämnas i rekommenderad försändelse.

4. Mot beslut om återbetalning av kupongskatt skall sökanden anlita de rättsmedel som enligt svensk rätt gäller i fråga om sådan skatt.

5. Ränta utgår inte på skattebelopp som återbetalas.

B. Statlig inkomstskatt på utdelning på andelar i ekonomisk förening

ARTIKEL 8

Ansökningsförfarande

1. En person med hemvist i Schweiz, som har rätt till svensk utdelning på andelar i ekonomisk förening, skall ansöka om begränsning av den statliga inkomstskatten på blankett R-Sv 2 (801). Ansökan görs i samband med taxeringen till statlig inkomstskatt, dock senast inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

2. Ansökan upprättas i tre exemplar och inges till behörig kantonal skattemyndighet inom den tid som anges i punkt 1. Artikel 6 punkterna 3-5 i denna överenskommelse äger motsvarande tillämpning, med den avvikelsen att ett exemplar av ansökan, försett med intyg av Edsförbundets skatteförvaltning, återställs till sökanden.

ARTIKEL 9

Handläggning och beslut

1. Vederbörande svenska skattemyndighet beslutar med stöd av ansökan om genomförandet av begränsningen av den statliga inkomstskatten. Artikel 7 punkterna 1 och 3 i denna överenskommelse äger motsvarande tillämpning.

2. Talan mot beslut av vederbörande svenska skattemyndighet får föras av den utdelningsberättigade i den ordning som anges i den svenska taxeringslagen av den 10 maj 1990.

ARTIKEL 10

Formföreskrifter

1. Till det särskilda skattekontoret vid Skattemyndigheten i Kopparbergs län eller vederbörande svenska skattemyndighet ställda brev och erinringar från sökande med hemvist i Schweiz får avfattas på svenska, tyska, franska eller engelska språken.

2. Besvär i ärenden om kupongskatt eller mot beslut av vederbörande svenska skattemyndigheter skall avfattas på svenska språket eller vara åtföljda av en översättning till svenska språket.

III. Slutbestämmelser

ARTIKEL 11

Ikraftträdande och uppsägning

1. Denna överenskommelse träder i kraft den 1 oktober 1993.

2. Överenskommelsen ersätter, med verkan från dagen för ikraftträdandet, överenskommelsen av den 29 november 1985. Ansökningar som gjorts före denna tidpunkt handläggs enligt överenskommelsen av den 29 november 1985.

3. Överenskommelsen kan, om båda parter är eniga, när som helst ändras eller kompletteras genom skriftväxling.

4. Endera parten kan, med iakttagande av en tidsfrist av minst sex månader, säga upp denna överenskommelse till utgången av ett kalenderår.

¹Informationen även intagen i Riksskatteverkets meddelanden, RSV S 1994:7