Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2015-02-24

Dnr: 131 107784-15/111

1 Sammanfattning

Vid begäran om utbetalning i fakturamodellen ska antalet redovisade arbetade timmar för husarbete avrundas uppåt till närmaste hel timme.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur antalet arbetade timmar ska redovisas i begäran om utbetalning i fakturamodellen i de fall arbetad tid inte uppgår till hel timme.

3 Gällande rätt m.m.

Om köparen har rätt till skattereduktion för husarbete och inte har betalat hela utgiften för hushållsarbete får utföraren begära utbetalning från Skatteverket, se 6 § lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL.

En begäran om utbetalning ska bland annat innehålla uppgift om vad husarbetet avsett och antalet arbetade timmar, 9 § HUSFL.

Uppgifterna om vilket arbete som avsetts och antalet arbetade timmar ska bidra till att ge Skatteverket en bredare bild av det arbete som utförts. I prop. 2014/15:10 s. 21 anges följande:

”Förslaget är att begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än arbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. Dessa uppgifter kan ställas i relation till varandra och till uppgiften om debiterad ersättning för arbetet för att ge Skatteverket en bredare bild av det utförda hushållsarbetet. En uppgift om antalet arbetade timmar ger tillsammans med uppgifterna om debiterad ersättning för hushållsarbete och det belopp som begärs utbetalt från Skatteverket en timpenning som i sin tur kan ställas i relation till vilken typ av arbete som har utförts och till övriga debiterade ersättningar. Det råder naturligtvis, som Föreningen Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd framhållit, avtalsfrihet och fri prissättning för RUT- och ROT-tjänster. En timpenning ställd i relation till det utförda arbetet ger emellertid en indikation på rimligheten i fördelningen av den totala ersättningen mellan den ersättning för arbete som ger rätt till skattereduktion och ersättning för annat som inte ger rätt till skattereduktion.”

4 Bedömning

En begäran om utbetalning enligt fakturamodellen ska bland annat innehålla uppgifter om vilket sorts arbete som har utförts och hur många timmar som gått åt för att utföra arbetet. Uppgifterna ska lämnas för att Skatteverket ska kunna göra en bedömning av rimligheten i fördelningen mellan arbete som ger rätt till skattereduktion och andra kostnader som inte ger rätt till reduktion.

För att göra en sådan rimlighetsbedömning räcker det med att Skatteverket får uppgift om antalet arbetade timmar i heltal. Avrundning ska ske uppåt till närmaste hel timme.