Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2015-02-24

Dnr: 131 107797-15/111

1 Sammanfattning

Utförare som utför rutarbete, exempelvis städarbete, mot abonnemang som innebär att köparen i förväg har betalat ett fast pris för ett visst antal timmar bör i sin begäran redovisa betalad ersättning och faktiskt antal utförda timmar under den period som begäran avser. Om det inte utförts något arbete under den period som betalningen avser, är betalningen att jämställa med förskottsbetalning. Begäran om utbetalning kan i dessa fall göras först när kunden utnyttjat någon eller några av de innestående timmarna.

2 Frågeställning

För betalningar som köpare gör från och med den 1 april 2015 ska företag som begär utbetalning för husarbete bland annat redovisa antalet arbetade timmar. Fråga har uppkommit hur företag som tecknar abonnemang ska redovisa antal arbetade timmar för de perioder när kunden inte utnyttjat alla timmar som abonnemanget avser.

3 Gällande rätt m.m.

Om köparen har rätt till skattereduktion för husarbete och inte har betalat hela utgiften för hushållsarbete får utföraren begära utbetalning från Skatteverket, se 6 § lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL.

En begäran om utbetalning ska bland annat innehålla uppgift om debiterad ersättning för husarbete, hur mycket kunden har betalat, vad husarbetet avsett och antalet arbetade timmar, 9 § HUSFL.

Uppgifterna om vilket arbete som utförts och antalet arbetade timmar ska bidra till att ge Skatteverket en bredare bild av det arbete som utförts. I prop. 2014/15:10 s. 21 anges följande:

”Förslaget är att begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än arbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. Dessa uppgifter kan ställas i relation till varandra och till uppgiften om debiterad ersättning för arbetet för att ge Skatteverket en bredare bild av det utförda hushållsarbetet. En uppgift om antalet arbetade timmar ger tillsammans med uppgifterna om debiterad ersättning för hushållsarbete och det belopp som begärs utbetalt från Skatteverket en timpenning som i sin tur kan ställas i relation till vilken typ av arbete som har utförts och till övriga debiterade ersättningar. Det råder naturligtvis, som Föreningen Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd framhållit, avtalsfrihet och fri prissättning för RUT- och ROT-tjänster. En timpenning ställd i relation till det utförda arbetet ger emellertid en indikation på rimligheten i fördelningen av den totala ersättningen mellan den ersättning för arbete som ger rätt till skattereduktion och ersättning för annat som inte ger rätt till skattereduktion.”

4 Bedömning

Företag som utför rutarbete, exempelvis städning i hemmet, erbjuder ofta sina kunder abonnemang där kunden varje månad betalar ett avtalat pris för ett visst antal utförda arbetstimmar. De månader som kunden inte har möjlighet att utnyttja de avtalade timmarna, förs de outnyttjade timmarna över till nästa månad, så kallad ”timbank”.

För utföraren innebär detta system att priset ligger fast men att antalet utförda arbetstimmar per avtalsperiod varierar från period till period.

Det är Skatteverkets uppfattning att utföraren i detta fall i sin begäran om utbetalning ska redovisa det avtalade priset, hur mycket kunden har betalat och hur många faktiskt arbetade timmar som kunden använt under den period som begäran avser. Det innebär att utförare som tillhandahåller rutarbete via abonnemang i sin begäran kommer att ha varierande timpris beroende på hur många timmar de arbetat hos kunden.

Om det inte utförts något arbete alls under en avtalad period, får betalningen anses motsvara en förskottsbetalning och begäran om utbetalning kan då görs först när kunden utnyttjat någon eller några av de innestående arbetstimmarna.

Exempel

Städföretaget AB A avtalar med sin kund att det ska utföra städning hos kunden åtta timmar i månaden fördelat på fyra timmar varannan vecka och att priset för arbetet ska vara 4 000 kr per månad före rutavdrag.

Vid månadens slut betalar kunden 2 000 kr och AB A begär därefter utbetalning från Skatteverket med 2 000 kr. I begäran anger AB A att priset för arbetet är 4 000 kr, att kunden har betalat 2 000 kr och att de arbetat åtta timmar.

Månaden efter åker kunden på semester och AB A kan därför bara städa fyra timmar vid ett tillfälle. Vid månadens slut betalar kunden 2 000 kr och AB A begär utbetalning från Skatteverket med 2 000 kr. I begäran anger AB A att priset för det utförda arbetet är 4 000 kr att kunden har betalat 2 000 kr och att de arbetat fyra timmar.

Nästkommande månad utnyttjar kunden de innestående fyra timmarna och AB A städar sammanlagt tolv timmar den månaden. Vid månadens slut betalar kunden 2 000 kr och AB A begär utbetalning från Skatteverket med 2 000 kr. I begäran anger AB A att priset för det utförda arbetet är 4 000 kr att kunden har betalat 2 000 kr och att de arbetat tolv timmar.