Löpnr: RSFS 1985:20

utfärdade den 14 augusti 1985

Nytt: 2017-10-11

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2017:13

Riksskatteverket meddelar med stöd av förordningen (1985:654) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter följande föreskrifter.

1 § Utbetalning av belopp som avses i 1 § första stycket 4 lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter får ske utan sådan undersökning som föreskrivs i 4 § första stycket samma lag om det belopp som skall återbetalas understiger 1 000 kronor. Om fråga är om utbetalning av belopp som avses i 1 § första stycket 1-3 och 5-8 nämnda lag får undersökning underlåtas om beloppet understiger 300 kronor.

2 § Kronofogdemyndigheten får i fall som avses i 5 § 2 lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter underlåta avräkning om det allmännas fordran understiger 100 kronor.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då de enligt uppgift på dem kom ut från trycket.