Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: RSFS 1996:6

beslutade den 7 mars 1996

Nytt: 2017-11-10

Dessa föreskrifter har upphävts genom SFS 2016:1135, se SKVFS 2017:12

Riksskatteverket meddelar med stöd av 4 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt och 18 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som enligt 4 § första stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning.

Den del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning skall bestämmas med ledning av samma normalbelopp som gäller vid bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Normalbeloppen skall anses innefatta vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning utom bostadskostnad som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 1996. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1981:75) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid arbetsgivares kvittning.