Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Löpnr: RSFS 1999:29

beslutade den 20 december 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 8 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi och 5 § 1 förordningen (1994:1784) om skatt på energi att 1 § skall ha följande lydelse.

1 § En automatisk injiceringsutrustning som kontinuerligt registrerar tillsatsvolymen och blandningsförhållandet skall användas vid tillsättning av märkämnen. Vid felfunktion skall leveransen avbrytas och felorsaken registreras.

I stället för att sätta till märkämnen med hjälp av en automatisk injiceringsutrustning får märkämnen sättas till i en lagringscistern genom ett manuellt förfarande.

Om särskilda skäl föreligger får märkämnen sättas till i ett tankfordon eller en släpvagn genom ett manuellt förfarande i stället för med hjälp av en automatisk injiceringsutrustning eller i en lagringscistern.

Vid manuellt förfarande skall åtgärder vidtas för att säkerställa att märkämnena fördelas jämt i cisternen eller i tankfordonet eller i släpvagnen.

Tillsatsvolymen, blandningsförhållandet och eventuell tidigare halt av märkämnen i de lagrade oljeprodukterna skall registreras.

Med begreppen tankfordon och släpvagn avses fordon som är godkända av behörigt organ för transport av sådana oljeprodukter som avses i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

_____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.

Länk till den ändrade föreskriften: RSFS 1996:8.