Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet, Tjänst)

Löpnr: RSV 2002:11

Nytt: 2016-03-29

Detta allmänna råd har ersatts av SKV A 2016:4 och ska inte längre tillämpas.

Riksskatteverket (RSV) lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare.

Enligt 16 kap. 28 b § inkomstskattelagen (IL) skall en yrkesfiskare som i näringsverksamheten gör fiskeresor som är förenade med övernattning utanför hemorten dra av sina ökade levnadskostnader på grund av vistelsen utanför hemorten.

Allmänna råd:

Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare bör - om inte större ökning visas - medges med belopp som beräknas utifrån ett maximibelopp respektive ett normalbelopp enligt bestämmelserna i 12 kap. 10-13 §§ IL.

För tid som yrkesfiskaren tillbringar ombord på ett fiskefartyg till sjöss medges avdrag med ett maximibelopp. Om fartyget ligger i hamn i annat land än Sverige under den längsta delen av dagen (06.00-24.00) bestäms avdraget efter det normalbelopp som gäller för det landet.

För tid som fiskeresan varat mer än tre månader bör avdrag medges med den faktiska utgiftsökningen.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering och ersätter RSV:s rekommendationer m.m. (RSV S 1994:23) om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare fr.o.m. kalenderåret 1994.