Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2006:13

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet som utgör näringsverksamhet. ¹

Med anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde avses enligt 17 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, detsamma som i 4 kap. 9 § andra–tredje styckena årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt 17 kap. 3 § första stycket första meningen IL får en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning (lagertillgång) som huvudregel inte tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet om inte annat följer av 17 kap. 4 §. Enligt denna paragraf får lagret med vissa undantag tas upp till lägst 97 procent av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde.

Allmänna råd:

Med hästar bör i dessa allmänna råd avses hästar födda i verksamhet som avser uppfödning av tävlingshästar för trav-, galopp-, annan rid- eller körsport samt av andra ridhästar.

Om det verkliga anskaffningsvärdet för lager av hästar inte kan beräknas får värdet i stället beräknas enligt följande.

²

Beräkning av hästens ålder bör ske med utgångspunkt i att ettårsdagen infaller den 1 januari året efter födelseåret. Med årsföl avses föl som fötts under beskattningsåret och inte utgör ettåring.

Anskaffningsvärdet per bokslutsdagen bör beräknas som summan av de faktiska kostnaderna för boknings-, språng- och fölavgift och för träning i den mån den ökar hästens värde samt övriga kostnader för uppfödningen. Dessa övriga kostnader för uppfödningen kan beräknas för respektive åldersklass enligt nedan.

I ovan angivna belopp bör kostnaden för stoet anses ingå med 25 000 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2008 års taxering och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:45) om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.

¹ Beträffande hästar i jordbruk se 17 kap. 5 § IL och Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärde för hästar i jordbruk.

² I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.