Dnr: 131 145734-15/111

Skatterättsnämndens Förhandsbesked 2006-12-22

Inkomsttaxering 2007 – 2010

Enligt förutsättningarna ska ett investmentföretag överta viss derivatverksamhet från ett dotterbolag. Syftet med derivatverksamheten är att säkra värdet på aktieportföljen samt säkra en målsättning om ett fast avkastningskrav. Av lämnade uppgifter framgår att derivatverksamheten ska vara av begränsad omfattning såväl i nominella belopp som i förhållande till omsättningen av företagets aktieinnehav. Vidare framgår att derivaten nästan uteslutande ska avse aktier i den befintliga aktieportföljen.

Investmentföretaget undrade om det är möjligt att föra över derivatverksamheten till företaget och där bedriva den utan att företaget förlorar sin status som investmentföretag (fråga 1).

Om skatterättsnämnden skulle komma fram till att derivatverksamheten inte kan bedrivas i företaget utan att det förlorar sin status som investmentföretag önskade företaget besked om i vilken omfattning derivatverksamhet kan bedrivas i företaget utan att statusen som investmentföretag försvinner (fråga 2).

"Fråga 1

Med nedan givna förutsättningar uppfyller bolaget villkoren för att vara ett investmentföretag enligt 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, även efter det att derivatverksamheten överförs till företaget.

MOTIVERING

Som förutsättning för ansökan gäller i huvudsak följande. Företaget är ett investmentföretag enligt 39 kap. 15 § IL. Företaget har en spridd portfölj av börsnoterade aktier. Företaget äger vidare samtliga aktier i ett rörelsedrivande bolag. Företaget har också ett helägt dotterbolag som bedriver verksamhet med derivat av aktier. Den verksamhet, som är i begränsad omfattning såväl i absoluta tal som i förhållande till omsättningen i aktieportföljen, består av transaktioner med derivat, huvudsakligen optioner. Det har i så gott som alla fall varit fråga om derivat av aktier som ägs av företaget. I några fall har det gällt aktier som tidigare innehafts av företaget.

Omsättningen i företagets aktieportfölj beräknas inte komma att överstiga 50 procent av försäljningens andel av värdet av aktieportföljen inklusive aktier i dotterbolag. Då ingår även försäljningar som kan ske som en följd av derivattransaktioner.

Företaget planerar att överföra derivatverksamheten till sig självt och frågar om detta kan medföra att företaget förlorar sin status som investmentföretag.

Nämnden gör följande bedömning.

Ett villkor för att ett företag skall räknas som ett investmentföretag enligt 39 kap. 15 § IL är att det uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper. Såvitt framgår av givna förutsättningar kommer företaget inte att omsätta värdepapper i sådan omsättning att verksamheten inte längre kan räknas som investmentföretag (jfr RÅ 2002 ref. 52). Derivattransaktioner som sker i syfte att t.ex. säkra värdet av värdepappersinnehavet eller öka avkastningen på det får anses ingå som en del i bolagets värdepappersförvaltning. Nämnden, som utgår från att derivatverksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande kommer att avse aktier i den av företaget förvaltade värdepappersportföljen, finner med hänsyn härtill och till att övriga i 15 § angivna villkor förutsätts vara uppfyllda att en överföring av derivatverksamheten inte leder till att företaget upphör att vara ett investmentföretag.

Fråga 2

Frågan förfaller."

Kommentar:

Av förhandsbeskedet framgår att derivattransaktioner i viss omfattning och i ett visst syfte har bedömts som en del av värdepappersförvaltningen i investmentföretaget. Eftersom derivattransaktionerna uteslutande eller så gott som uteslutande avsett aktier i aktieportföljen har de ansetts utgöra en del av denna.

Skatteverket överklagar inte förhandsbeskedet.