Investmentföretag: karaktärsbyte

Inkomsttaxering 2005-2008

Vid beräkning av avskattningsintäkt ska bortses från sådana delägarrätter som inte ska tas upp i underlag för beräkning av schablonintäkt. Företaget får fr.o.m. det år avskattning ska ske dra av skattemässiga underskott för tidigare år mot mottagna koncernbidrag.

AB X, som är ett investmentföretag frågar följande;

1. Innebär den s.k. avskattningsregeln i 39 kap. 17 § inkomstskattelagen att AB X vid en tillämpning av reglerna om femårsavskattning kan bortse från andelar som omfattas av bestämmelserna i 25 a kap. IL till den del innehaven hänför sig till tid som ligger före den 1 januari 2004?

2. Om AB X:s status som skattemässigt investmentföretag ändras kan AB X under detta och efterföljande beskattningsår kvitta mottagna koncernbidrag mot kvarvarande skattemässiga underskott från tiden före statusförändringen? Skatterättsnämnden beslutade följande.

”Fråga 1

Vid beräkning av avskattningsintäkt för AB X enligt 39 kap. 17 § första stycket tredje meningen inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall bortses från sådana delägarrätter som inte skall tas upp i underlag enligt 14 § första stycket 2 samma kapitel.

Fråga 2

AB X får från och med det år avskattning skall ske (avskattningsåret) dra av skattemässiga underskott för tidigare år mot mottagna koncernbidrag.

MOTIVERING

AB X, som är ett investmentföretag enligt 39 kap. 15 § IL, avser att vidta en sådan åtgärd att det inte längre uppfyller villkoren för att behandlas som ett sådant företag, varvid avskattning skall ske. Fråga är dels hur avskattningsintäkten skall beräknas, dels om AB X från och med avskattningsåret i skattemässigt avseende kan ta emot koncernbidrag för kvittning mot tidigare års skattemässiga underskott.

Nämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Om ett investmentföretag upphör att vara ett sådant företag skall, såvitt nu är i fråga, enligt 39 kap. 16 § IL avskattning ske hos företaget.

Enligt 39 kap. 17 § första stycket IL skall investmentföretaget som avskattningsintäkt ta upp 16 procent av marknadsvärdet på de delägarrätter som företaget innehar vid ingången av beskattningsåret. Innehav av sådana delägarrätter som inte räknas in i underlaget för schablonintäkt enligt 14 § första stycket 2 samma kapitel skall inte beaktas. Om marknadsvärdet på företagets delägarrätter var högre vid ingången av något av de fem föregående beskattningsåren och företaget var ett investmentföretag det året, skall intäkten i stället beräknas på det högsta av dessa värden.

Bestämmelser om avskattning av investmentföretag infördes år 1993. De bestämmelser som inflöt i IL hade 1998 års lydelse (SFS 1998:1606) som förebild. Bland dessa bestämmelser fanns de som nu återfinns i 39 kap. 17 § första stycket första och tredje meningarna IL. Med anledning av att särskilda regler infördes för aktiebolags förvärv och avyttringar av egna aktier år 2000 gjordes vissa konsekvensändringar i reglerna om schablonbeskattning i 39 kap. 14 § första stycket 2 IL liksom i avskattningsregeln i 17 § första stycket. Syftet med ändringarna var att egna aktier inte skulle ingå vare sig i underlaget för schablonintäkt eller i underlaget för avskattningsinäkt. I 39 kap. 17 § första IL togs undantaget för egna aktier in som en ny andra mening i paragrafen. Bestämmelserna fick sin nuvarande utformning i samband med att reglerna om skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar infördes år 2003.

Den osäkerhet om tolkningen av 39 kap. 17 § första stycket som förts fram i ärendet gäller även sådana andelar som vid beskattningsårets ingång skulle ha varit näringsbetingade andelar för vilka kapitalvinster är skattefria om investmentföretaget i stället hade varit ett sådant ägarföretag som kan inneha en näringsbetingad andel. Frågan är närmare bestämt om dessa andelar, trots undantaget i paragrafens andra mening, skall beaktas vid beräkningen av marknadsvärdet på företagets delägarrätter vid ingången av vart och ett av de fem föregående åren om andelarna då inte uppfyllde förutsättningarna för att undantas från att räknas in i underlaget.

Lagtextens ordalydelse ger utrymme för olika läsarter. En tolkning i enlighet med vad som redovisats i föregående stycke skulle emellertid strida mot syftet med de undantag som införts i 39 kap. 17 § första stycket IL som det kommer till uttryck i förarbetena i det fall delägarrätterna finns kvar i investmentföretaget vid ingången av det aktuella beskattningsåret (jfr prop. 2002/03:96 s. 103 och 180, prop. 1999/2000:38 s. 31 och 42).

Nämnden finner med hänsyn härtill att bestämmelsen i 39 kap. 17 § första stycket tredje meningen IL skall förstås så att den avser endast sådana delägarrätter som enligt de för avskattningsåret gällande reglerna inte skall ingå i underlaget för schablonintäkt enligt 14 § första stycket 2 samma kapitel.

Fråga 2

Förhandsbeskedet i denna del får anses följa av RÅ 2001 ref. 49 jämfört med RÅ 1999 ref. 30 och uttalandet nederst på sidan 257 i prop. 1998/99:15.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet överklagas inte av Skatteverket.