Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 4 november 2003.

Andelsbyte, röstmajoritet

Inkomstskatt taxeringsåret 2003

Undantag ansågs kunna göras från röstvillkoret i andelsbytesreglerna på grund av särskilda skäl då andelsbytet inte använts för skatteundandragande eller skatteflykt.

Två makar ägde tillsammans med sina två barn samtliga aktier i XAB. På grund av oenighet om hur verksamheten skulle bedrivas hade ett generationsskifte som också innebar en upplösning av delägarskapet genomförts. Därvid hade sökandena bytt sina aktier i XAB mot nyemitterade aktier i det av dem ägda YAB. Sist nämnda bolag, som efter andelsbytet innehade aktier med 75 procent av rösterna i XAB, hade därefter och under samma år sålt aktierna i XAB vidare till det av sökandenas son helägda ZAB.

Vidareförsäljningen medförde att röstvillkoret i 48 a kap. 8 § respektive 49 kap. 12 IL inte var uppfyllt. Villkoret innebär att det köpande företaget ska inneha andelar i det avyttrade företaget med röstmajoritet vid kalenderårets utgång. Om särskilda skäl medfört att köpande företag avyttrat andelar i det andra företaget är det enligt samma lagrum dock tillräckligt att det köpande företaget har haft sådan majoritet vid någon tidpunkt efter andelsbytet under kalenderåret.

Frågan var om det förelåg sådana särskilda skäl som gjorde att röstvillkoret inte behövde vara uppfyllt vid kalenderårets utgång och om utformningen av röstvillkoret var förenligt med EG-rätten.

SRN anförde i sin motivering följande.

"Röstvillkoret har utformats som en huvudregel från vilken undantag kan göras om det föreligger särskilda skäl. I förarbetena anges emellertid att röstvillkoret bör införas som ett led i att motverka skatteundandragande, vilket synes innebära att undantaget fått karaktär av huvudregel. Utöver ett exempel på när särskilda skäl kan anses föreligga, som avser överlåtelse av tillbytta aktier före kalenderårets utgång för att kunna genomföra inlösen enligt aktiebolagslagen av utestående aktier, ger förarbetena ingen ytterligare ledning för tillämpning av bestämmelsen (jfr prop. 1998/99:15 s. 188 f.). Det tyder på att lagstiftaren avsett att undantagsregeln bör kunna ges en vid tillämpning när skatteundandragande inte är för handen.

Vid tillämpning av röstvillkoret skall även beaktas att bestämmelserna i 48 a kap och 49 kap. IL om beskattning av andelsbyten är en del av genomförandet av fusionsdirektivet, 90/434/EEG, i svensk rätt. Reglerna omfattar bl.a. både andelsbyten som rör enbart svenska företag och sådana som hör hemma i en annan stat inom EU. Det innebär att en tillämpning av bestämmelserna måste vara förenlig med fusionsdirektivet även när, som i detta fall, enbart svenska företag är inblandade, jfr RÅ 2000 ref. 23. Till skillnad från de svenska reglerna innehåller fusionsdirektivet inte något krav på att röstmajoritet i det förvärvade företaget skall föreligga vid kalenderårets utgång (jfr artikel 2 d). Upprätthållandet av ett sådant krav synes enligt direktivet endast kunna motiveras av att andelsbytet används för skatteflykt eller skatteundandragande (jfr artikel 11.1 a).

Med hänsyn till det anförda och till det som upplysts om orsaken till vidareförsäljningen finner nämnden att sådana särskilda skäl som avses i 48 a kap. 8 § respektive 49 kap. 12 § IL får anses föreligga. Det är således tillräckligt att YAB innehaft röstmajoritet i XAB vid någon tidpunkt efter andelsbytet under kalenderåret".

Kommentar:

Förhandsbeskedet överensstämmer med RSV:s uppfattning och överklagas inte.