Löpnr: SKV M 2004:26

Erbjudandet

INAC AB (INAC) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i INAC beslöt den 10 oktober 2003 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget CoolGuard AB (CoolGuard).

För varje aktie i INAC, oavsett aktieslag, erhölls en aktie i CoolGuard.

Kontant utdelning lämnades inte.

Sista dag för handel med aktier i INAC med rätt att deltaga i utdelningen var den 21 oktober 2003.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Riksskatteverket har i brevsvar den 30 september 2003 anfört att verket, under givna förutsättningar, finner att förutsättningar för att utdelningen skall behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex ASEA) föreligger. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i INAC delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i CoolGuard. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i INAC på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i CoolGuard. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i INAC förblir kvar på denna aktie.

A-aktierna i INAC är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning

Den sista dagen för handel med B-aktien i INAC med rätt till utdelning av aktie i CoolGuard var den 21 oktober 2003. Medianen av de lägsta betalkurserna de fem dagar före denna dag då handel med aktien förekom är 4,50 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 22 oktober 2003. Medianen av de lägsta betalkurserna de fem dagar fr.o.m. denna dag då handel med aktien förekom är 4,20 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A- eller B-aktierna i INAC bör därför (4,20 : 4,50 =) =) 93 procent hänföras till aktierna i INAC och 7 procent till aktierna i CoolGuard.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i INAC före utdelningen var 16 kr skall (16 x 0,93 =) 14,88 kr hänföras till aktien i INAC och 1,12 kr till den erhållna aktien i CoolGuard.

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, SKV A 2004:3.