Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 111482-15/111

Svea hovrätts dom den 5 april 2013 i mål nr T 7054-12

SAKEN

Handelsbolaget R utförde arbete för aktiebolaget H i början av 2004. Fakturor utställdes den 27 januari, den 2 februari, den 19 februari och den 4 mars 2004. Mellan parterna var det ostridigt att R:s fordringar uppkommit vid dessa tidpunkter.

H försattes i konkurs i augusti 2004 och hade då stora leverantörsskulder och en brist i boet om ca 1,5 milj. kr. En kontrollbalansräkning hade upprättats den 31 maj 2004, som visade att det egna kapitalet hade förbrukats med mer än hälften.

R gjorde gällande att styrelseledamoten M var personligen ansvarig för H:s skulder till R. Enligt R var hälften av det egna kapitalet i H förbrukat redan i november - december 2003 och i vart fall senast den 31 december 2003.

Såväl tingsrätten som hovrätten fann att R hade visat att det vid årsskiftet 2003/2004 fanns en faktisk kapitalbrist och att styrelsen i H haft skäl att anta att denna kapitalbrist förelåg. Hovrätten ansåg emellertid att M var medansvarig endast för de fordringar som uppkommit den 19 februari och den 4 mars 2004, eftersom styrelsen i H måste tillgodoräknas viss tid för att upprätta en kontrollbalansräkning efter att misstanken om kapitalbrist uppkommit. Enligt hovrätten borde en kontrollbalansräkning ha kunnat vara färdigställd i vart fall innan de nyssnämnda fordringarna uppkom. Således tillgodoräknade hovrätten minst 33 och högst 49 dagar för arbetet med att färdigställa kontrollbalansräkningen.

I målet framkom att M varit sjukskriven från den 1 februari 2004. Hovrätten ansåg emellertid att styrelsen dessförinnan borde ha sammanträtt för att göra en analys av bolagets ekonomiska ställning. M ansågs därmed ha varit försumlig (jfr. 25 kap. 18 § tredje stycket ABL).

SKATTEVERKETS KOMMENTARER

Om det finns skäl anta att det egna kapitalet i ett aktiebolag understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet åligger det bolagets styrelse att genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § punkt 1 ABL). Om styrelsen underlåter att fullgöra detta, svarar styrelsens ledamöter solidariskt med bolaget för de förpliktelser som uppkommer under den tid underlåtenheten består (25 kap. 18 § första stycket punkt 1 ABL). Medansvaret gäller endast om det vid tidpunkten för misstanken om kapitalbrist förelåg en faktisk kapitalbrist (25 kap. 18 § fjärde stycket första meningen ABL). Det är bolagsborgenären som har att visa det förelegat faktisk kapitalbrist och att styrelsen hade skäl att anta detta. Även om bolagsborgenären visar detta inträder dock inget medansvar om det egna kapitalet återställs så att det uppgår till mer än hälften av det registrerade kapitalet före den tidpunkt då kontrollbalansräkningen senast ska vara upprättad (25 kap. 18 § fjärde stycket andra meningen ABL). Bevisbördan för att en sådan återhämtning skett ligger hos den som betalningsansvaret görs gällande mot.

Förutsatt att det förelegat en faktisk kapitalbrist samt styrelsen haft skälig anledning misstänka detta så inträder alltså ett medansvar vid den tidpunkt när kontrollbalansräkningen senast ska vara upprättad (”kritiska tidpunkten”). I fråga om fordringar mot bolaget som uppkommer efter denna tidpunkt är styrelseledamöterna i princip (objektivt sett) medansvariga.

Enligt lagtexten ska kontrollbalansräkningen upprättas ”genast”. Men detta utesluter inte att det dröjer viss tid mellan den tidpunkt då skälig misstanke om kapitalbrist uppkommer och färdigställandet av kontrollbalansräkningen. I enlighet med vad hovrätten anger i domen måste styrelsen ha rätt till rådrum för att sammanträda och analysera bolagets ekonomiska ställning. Vidare ligger det i sakens natur att själva upprättandet av kontrollbalansräkningen kan ta viss tid. Hur lång tid som styrelsen har på sig innan kontrollbalansräkningen senast ska vara upprättad får bedömas från fall till fall. Om bolagets ekonomiska förhållanden är mycket komplexa eller om det fordras särskilt mycket tid för t.ex. lagerinventering, påverkar det alltså den tid som styrelsen har på sig. I förarbetena har uttalats att det inte bör kunna bli fråga om mer än högst någon eller ett par månader (prop. 2000/01:150 s. 91). I det nu aktuella fallet konstaterade hovrätten att H:s ekonomiska förhållanden inte var särskilt komplexa och att bedömningen av det egna kapitalet huvudsakligen var beroende av värderingar av vissa fordringar mot närstående bolag i den koncern där H ingick. Detta föranledde hovrätten att bestämma den behövliga tiden till mindre än två månader men samtidigt något längre än en månad. Det står dock klart att arbetet med att upprätta en kontrollbalansräkning borde ha initierats redan under den första månaden.

LAGRUM

25 kap. 13 och 18 §§ aktiebolagslagen (2005:551)