Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 156442-15/111

Göta hovrätts beslut 2010-08-12 i mål Ö 1845-10

SAKEN

I en konkurs med bevakningsförfarande missade staten att bevaka sina fordringar. När utdelningsförslaget upprättades fick staten därför ingen utdelning (se Göta HovR 2009-01-14 i mål Ö2436-08).

Emellertid så satte tingsrätten ner förvaltarens arvode. Härigenom fanns ytterligare medel att dela ut. Förvaltaren fick därför upprätta ett nytt utdelningsförslag. Staten hade efterbevakat sina fordringar och gjorde gällande att staten skulle få del i allt som fanns att dela ut. Tingsrätten och hovrätten fann dock att staten endast kunde få utdelning på vad som tillförts boet efter tingsrättens beslut att sätta ner förvaltarens arvode.

Skatteverket avstod från att överklaga beslutet till HD.

SKATTEVERKETS KOMMENTARER

Av hovrättens beslut kan man dra slutsatsen att när en konkursförvaltare ska upprätta ett nytt utdelningsförslag för att ytterligare medel finns att dela ut och nya fordringar har tillkommit får dessa borgenärer endast utdelning ur de ytterligare tillkomna medlen. Denna slutsats stöds av Högsta domstolens avgörande NJA 2005 s. 71 och – i viss mån – av uttalanden i Palmér och Savins Konkurslagskommentar (se under 11 kap. 7 §).

LAGRUM

11 kap. 7 och 20 §§ konkurslagen (1987:672)