Dnr: 131 180292-15/111

Skatterättsnämndens Förhandsbesked 2006-10-02

Kapitalförlust på fastighet i ett företag får dras av mot andel av kapitalvinst på fastighet i ett handelsbolag

Inkomsttaxering 2007-2009

Sökanden är en ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. 7 - 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Bland föreningens tillgångar finns en fastighet och en andel i ett handelsbolag. Handelsbolaget äger i sin tur en fastighet. Båda fastigheterna är kapitaltillgångar i näringsverksamhet.

Föreningen avser att sälja sin fastighet till en extern köpare för en köpeskilling som motsvarar fastighetens marknadsvärde varvid en betydande kapitalförlust uppkommer. Frågan är om kapitalförlusten kan dras av mot föreningens andel av en kapitalvinst som förväntas uppkomma vid handelsbolagets försäljning av en fastighet.

"Nämnden gör följande bedömning

Om ett företag som enligt 24 kap 13 § IL kan inneha en näringsbetingad andel har gjort en kapitalförlust på en fastighet får denna, enligt 25 kap. 12 § första stycket första meningen, dras av bara mot kapitalvinster på fastigheter. Av paragrafens fjärde stycke framgår att första stycket första meningen tillämpas på motsvarande sätt om företaget beskattas för näringsverksamhet i ett handelsbolag. Begränsningen i avdragsrätten för kapitalförluster på fastigheter infördes som en del i reformen med avskaffad beskattning av kapitalförluster på näringsbetingade andelar (jfr prop. 2002/03:96 s. 138 ff.).

Av de redovisade bestämmelserna får anses följa att ett företag får dra av kapitalförluster på fastigheter mot kapitalvinster på sådana tillgångar vid både direkta innehav och innehav genom handelsbolag."

Kommentar:

Förhandsbeskedet överensstämmer med skatteverkets uppfattning och överklagas inte.