Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2015:4

Erbjudandet

Follicum AB (Follicum) har uppgett följande.

En extra bolagsstämma i Follicum beslutade den 29 september 2014 om en publik nyemission av units inför notering på AktieTorget. En unit bestod av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1 som berättigade till teckning av 1 ny aktie i Follicum.

Anmälan om teckning av units varade under perioden 13 oktober – 27 oktober 2014. Teckningskursen uppgick till 24 kr per unit mot-svarande en teckningskurs per aktie på 6 kr. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen var den 25 november 2014.

Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie till en kurs som kommer att framräknas på följande sätt

- teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kurs-statistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Follicum kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska inte understiga 6 kr och inte överstiga 9 kr och avrundning ska ske till närmaste hela örestal.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 27 oktober – 17 november 2015.

Skatteregler

Den sammanlagda anskaffningsutgiften för nytecknade aktier och optionsrätter till nyteckning av aktier anskaffade genom erbjudandet i form av units ska fördelas mellan aktierna och optionsrätterna på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena för aktierna och teckningsoptionerna.

Beräkning

Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO 1 i Follicum är marknadsnoterade. Handeln med både aktierna och tecknings-optionerna påbörjades den 25 november 2014. Medianvärdet av de fem första handelsdagarnas lägsta betalkurser uppgick till 1,30 kr för teckningsoptionerna. Motsvarande medianvärde för aktierna för samma tidsperiod uppgick till 6,40 kr per aktie.

Av anskaffningsuppgiften för en unit i Follicum bör därför (4 x 6,40 / (4 x 6,40 + 1,30) ) = 95,2 procent hänföras till de nytecknade aktierna och (1,30 / (4 x 6,40 + 1,30) ) = 4,8 procent till teckningsoptionen av serie TO 1.

Exempel

Av teckningskursen på 24 kr per unit bör därför 22,84 kr (0,952 x 24) fördelas på de 4 nytecknade aktierna, d.v.s. 5,71 kr per aktie och 1,16 kr (0,048 x 24) till teckningsoptionen.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaff-ningsutgiften, se SKV A 2015:7.