Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2015-04-01

Dnr: 131 86219-15/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Vid beräkning av skatt på fasta bränslen ska det vatten som förekommer i bränslet anses ingå i bränslets skattepliktiga vikt.

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § LSE. Vid beräkning av skatt på flytande bränslen ska vattenföroreningar som inte avsevärt överstiger det normala anses ingå i bränslets skattepliktiga volym. I de fall vattenförororeningarna avsevärt överstiger det normala får endast den andel som avsevärt överstiger det normala frånräknas.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda allmänna råden i Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (RSV 2002:18).

2 Frågeställning

I samband med översyn av de allmänna råden i RSV 2002:18 har Skatteverket bedömt att vissa allmänna råd innebär tolkning av gällande rätt på ett sätt som bör redovisas i form av ett ställningstagande som publiceras på Skatteverkets hemsida istället för i form av ett allmänt råd. Några av dessa är de allmänna råden till 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § LSE om hur hänsyn bör tas till vatteninnehåll i bränsle vid bestämmande av bränslets skattepliktiga vikt eller volym.

3 Gällande rätt m.m.

Energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt beräknas efter vikt på vissa bränslen och efter volym på andra bränslen (2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § LSE).

4 Bedömning

De upphävda allmänna råden i RSV 2002:18 om hur hänsyn bör tas till vatteninnehåll i bränsle vid bestämmande av bränslets skattepliktiga vikt eller volym har tillämpats under lång tid. Skatteverket bedömer att det inte finns skäl att ändra verkets tillämpning.

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 2 kap. 1 § LSE. Vid beräkning av skatt på fasta bränslen ska det vatten som förekommer i bränslet anses ingå i bränslets skattepliktiga vikt.

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § LSE. Vid beräkning av skatt på flytande bränslen ska vattenföroreningar som inte avsevärt överstiger det normala anses ingå i bränslets skattepliktiga volym. I de fall vattenförororeningarna avsevärt överstiger det normala får endast den andel som avsevärt överstiger det normala frånräknas.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda allmänna råden i RSV 2002:18.