Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2015-04-15

Dnr: 131 208345-15/111

Ställningstagandet Inkomst av specialbyggnad daterat 2005-05-20, dnr 130 26040–05/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 januari 2014 har 7 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) upphört att gälla. Ställningstagandet från 2005-05-20 ska därför upphöra att gälla för tid efter den 1 januari 2014.