Skatterättsnämndens förhandsbesked den 9 september 1997

Taxeringsåren 1998-2000.

Den fysiske personen A överlät genom gåva för några år sedan vissa fastigheter till två av sinabarn, B och C, mot att de utfärdade vederlagsrevers till honom på sammanlagt ca 3,8 Mkr och löpande med 3 % ränta. Sedermera överlät B och C fastigheterna till sin bror D mot att han bl.a. övertog betalningsansvaret för de utfärdade vederlagsreverserna. Till följd härav har Anu en fordran på sonen D på nämnda belopp. A äger vidare samtliga aktier i AB X. Bolagetsekonomiska ställning anges vara tämligen svag och för att stärka bolaget avser A att i form avaktieägartillskott tillskjuta sin fordran på sonen D till aktiebolaget. Ett skuldförhållande uppkommer därigenom mellan bolaget (som ny borgenär) och en närstående till aktieägaren(som gäldenär).

A, D och AB X frågade följande:

Innebär A:s tillskott till AB X av hans fordran på D att lån lämnats i strid mot 12 kap. 7 §aktiebolagslagen och att D därmed ska beskattas för lånebeloppet enligt 32 § anv.p. 15 KL?

Om svaret på fråga 1 är Nej; innebär det förhållandet att räntefoten enligt skuldebrevet endast är på 3 % p.a., att D ska beskattas för en förmån enligt 32 § anvp. 14, 6 st KL?

Om svaret på fråga 2 är Nej; Kan A då anses ha erhållit en förmån som kan beskattas som a)utdelning?; eller b) lön?

Om svaret på fråga 2 är Nej; innebär detta att AB X ej skall drabbas av s.k. uttagsbeskattning enligt 2 § 13 mom. 2 st. SIL?

Om AB X, för att rätt fullgöra sin bokförings- och redovisningsskyldighet, finner att fordringen vid tillskottet bör upptagas till lägre värde än nominellt belopp med hänsyn till den förhållandevis låga räntesatsen, innebär detta att D, jämlikt 32 § anvp. 14, 7 st. KL, skallbeskattas för mellanskillnaden såsom för intäkt av tjänst?

Skatterättsnämnden beslutade följande:

"FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

D skall inte beskattas som för ett s.k. förbjudet lån.

Frågorna 2-4

Att fordran löper med låg ränta medför ingen beskattningskonsekvens för någon avsökandena.

Fråga 5

D skall inte inkomstbeskattas för det fall AB X i samband med erhållandet av fordran företaren nedskrivning av den i sina räkenskaper.

MOTIVERING

Fråga 1

I 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) finns intaget ett förbud för aktiebolag att lämnapenninglån till vissa personer eller för vissa syften. Lån som lämnats i strid mot denna bestämmelse medför enligt punkt 15 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1927:370) att låntagaren skall beskattas för lånebeloppet som intäkt av tjänst. Grundprincipen för beskattningsregeln är att det för transaktioner som täcks av låneförbudet är fråga om ett uttag för gott av medel från företaget som bör jämställas med lön (prop. 1989/90:110 s. 600).

Situationen i ärendet är att A har en fordran om drygt 3,8 mkr på sin son D. A avser att i form av ett ovillkorligt aktieägartillskott överföra fordran till det av honom ägda bolaget AB X. Härigenom kommer D, som ingår i bolagets s.k. förbjudna krets, att i fortsättningen stå i skuldtill bolaget.

För att låneförbudet skall bli tillämpligt på denna situation måste överföringen av fordran kunna anses jämställt med att bolaget lämnar ett penninglån till D. För att detta skall bli fallet bör bolaget i något läge ha frånhänts medel som kan sägas ha tillförts någon i den förbjudna kretsen.

Den aktuella fordran har sin grund i fastighetsöverlåtelser som tidigare skett inom familjen A. Fordran överförs utan vederlag och med oförändrade villkor till bolaget. Detta innebär att bolaget inte i anledning av sitt innehav av fordran vid något tillfälle har "tömts" på medel vare sig i form av ett direkt penninglån eller på annat sätt. Härmed skiljer sig enligt nämndensmening förhållandena i ärendet på ett avgörande sätt från de fall lagstiftningen är avsedd att täcka. D bör därför inte beskattas som för ett förbjudet lån.

Frågorna 2-4

För att omfrågade beskattningskonsekvenser skall kunna inträffa till följd av att fordran löpermed låg ränta krävs att fordringsförhållandet grundas på att AB X har lämnat ett lån till D. Som framgår av svaret på fråga 1 är detta inte fallet i ärendet. Några beskattningskonsekvenser bör därför inte inträda för sökandena i anledning av den lågaräntan.

Fråga 5

Även när det gäller frågan om följden av en nedskrivning av fordran i bolagets räkenskaper krävs för att detta skall leda till beskattning av D att bolaget skall kunna anses ha lämnat ett lån. Eftersom detta inte är fallet leder en nedskrivning av fordran enligt frågan, och som inte påverkar själva fordringsförhållandet, inte till någon beskattning av D."

Förhandsbeskedet överklagas inte av RSV.