Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2015:5

Erbjudandet

Atlas Copco AB (Atlas Copco) har uppgett följande.

Årsstämman i Atlas Copco beslutade den 28 april 2015 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings­förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 18 maj 2015 var aktieägare i Atlas Copco för varje innehavd aktie serie A respektive serie B fick en ordinarie aktie av serie A respektive serie B och en inlösenaktie av serie A respektive serie B.

Sista dag för handel med aktier i Atlas Copco inklusive rätt till inlösenaktier var den 13 maj 2015.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den

19 maj – 9 juni 2015. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 6 kronor per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar­varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Atlas Copco av serie A och serie B är noterade vid NASDAQ Stockholm.

Serie A

Sista dag för handel med aktier av serie A i Atlas Copco före split och avskiljande av inlösenaktier var den 13 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 252,40 kronor.

Inlösenaktierna av serie A kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 19 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 5,95 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier av serie A i Atlas Copco bör därför (5,95 / 252,40 =) 2,4 procent hänföras till inlösenaktierna av serie A och 97,6 procent till kvarvarande aktier i serie A.

Serie B

Sista dag för handel med aktier av serie B i Atlas Copco före split och avskiljande av inlösenaktier var den 13 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 225,80 kronor.

Inlösenaktierna av serie B kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 19 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 5,95 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier av serie B i Atlas Copco bör därför (5,95 / 225,80 =) 2,6 procent hänföras till inlösenaktierna av serie B och 97,4 procent till kvarvarande aktier i serie B.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgift­en får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Atlas Copco omedel­bart före aktieuppdelningen var 100 kronor ska (0,026 x 100 =) 2,60 kronor hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (100 – 2,60 =) 97,40 kronor.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 6 kronor uppkommer en kapitalvinst på (6 – 2,6 =) 3,40 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2015:12.