Områden: Andra ämnesområden (Pensionsgrundande inkomst (PGI)), Inkomstskatt, Socialavgifter

Datum: 2015-07-02

Dnr: 131 270838-15/111

1 Sammanfattning

Skatteverket ska tillgodoräkna pensionsgrundande inkomst (PGI) på sådana inkomster som en i Sverige bosatt person tjänat in vid arbete i två eller flera EES-länder eller Schweiz. Detta gäller även om personen saknar A1-intyg. I och med att personen omfattas av svensk socialförsäkring och därför ska tillgodoräknas PGI ska den som utgett ersättningen betala arbetsgivaravgifter i Sverige.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om en person som bor och arbetar som anställd en väsentlig del i Sverige har rätt till PGI på inkomst av anställning som han eller hon samtidigt under inkomståret tjänat in i annat EES-land eller Schweiz även om Försäkringskassan inte har utfärdat A1-intyg. Fråga är också om arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige på ersättningen?

Fråga har även uppkommit om en i Sverige bosatt person som inte arbetar i Sverige men som arbetar som anställd i flera olika medlemsländer för arbetsgivare med säte i olika EES-länder eller Schweiz har rätt till PGI på inkomsterna även om Försäkringskassan inte har utfärdat A1-intyg samt om svenska arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningen?

3 Gällande rätt m.m.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordningen) finns bland annat regler för att säkerställa att en person som är medborgare eller lagligen bosatt i ett EES-land eller Schweiz endast ska tillhöra ett medlemlands socialförsäkringslagstiftning för ett och samma arbete.

Huvudregeln finns i artikel 11.3 i förordningen och innebär att en person som arbetar som anställd ska omfattas av lagstiftningen i arbetslandet. I artikel 13 i förordningen finns lagvalsregler för den som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsländer. Om en person utför en väsentlig del av sitt arbete (25 procent eller mer) i sitt bosättningsland ska denna omfattas av lagstiftningen där han eller hon är bosatt även för det arbete som samtidigt utförs i annat EES-land eller Schweiz. Vidare kan en person, som har flera arbetsgivare med säte i olika EES-länder eller Schweiz utanför det land där den anställde är bosatt, tillhöra bosättningslandets socialförsäkring trots att en väsentlig del av arbetet inte utförs i bosättningslandet, artikel 13 1. b) iv) i förordningen.

En person som arbetar som anställd i två eller flera EES-länder eller Schweiz ska informera den institution (i Sverige Försäkringskassan) som utsetts av den behöriga myndigheten i sitt bosättningsland. Den behöriga institutionen i bosättningslandet ska utan dröjsmål fastställa vilken lagstiftning som är tillämplig för den berörda personen, artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (tillämpningsförordningen). När den behöriga institutionen fastställt vilken lands lagstiftning en person ska tillhöra utfärdar den ett A1-intyg.

Med begreppet medlemsland avses i detta ställningstagande alla medlemsländerna i EU, EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein samt Schweiz.

Pensionsgrundande inkomst beräknas av Skatteverket på inkomster som den försäkrade haft och som är pensionsgrundande, 59 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Försäkrad är den som uppfyller de krav i fråga om bosättning, arbete eller andra omständigheter som avses i 2 § samt gällande krav på försäkringstider, 4 kap. 3 § SFB. Den som arbetar i Sverige är försäkrad för olika arbetsbaserade förmåner, bl.a. för förmåner vid ålderdom i form av inkomstgrundad ålderspension, 6 kap. 6 § SFB. Som arbete i Sverige avses i detta sammanhang förvärvsarbete i Sverige om inte annat anges, 6 kap. 2 § SFB.

Arbetsgivaravgifter ska betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige och för arbete i utlandet till en person som när arbetet utfördes omfattades av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom EU/EES-området eller Schweiz eller enligt avtal med andra stater, 2 kap. 4 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL.

4 Bedömning

Enligt huvudregeln i förordningen ska en person tillhöra socialförsäkringen i det land där arbetet utförs. Från huvudregeln finns flera undantag, bl.a. om en person normalt arbetar som anställd i två eller flera länder. Enligt tillämpningsförordningen ska den behöriga institutionen i bosättningslandet utfärda ett A1-intyg i dessa fall. Fråga har uppstått om, i de fall Skatteverket bedömer att den anställde ska tillhöra svensk socialförsäkring, PGI ska tillgodoräknas och arbetsgivaravgifter ska tas ut på ersättningen trots att A1-intyg saknas.

Skatteverkets beslut om att tillgodoräkna PGI samt att ta ut arbetsgivaravgifter är inte beroende av att Försäkringskassan först har fastställt den berörda personens socialförsäkringstillhörighet. Försäkringskassan är behörig institution i Sverige för sådana åtgärder som anges i förordningen, t.ex. utfärdande av A1-intyg, vilket inte hindrar Skatteverkets från att påföra arbetsgivaravgifter och tillgodoräkna PGI avseende de personer som enligt förordningen ska tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet. Någon koppling mellan förordningen och de lagar som Skatteverket tillämpar föreligger inte beträffande möjligheten att påföra arbetsgivaravgifter och tillgodoräkna PGI. Det innebär att när A1-intyg saknas är Skatteverket skyldig att göra en utredning av de faktiska omständigheterna gällande försäkringstillhörigheten i det aktuella ärendet.

Arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättning för arbete i utlandet till en person som när arbetet utfördes omfattades av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom EU/EES-området eller Schweiz. Enligt förordningen ska en person som arbetar i två eller flera medlemsländer tillhöra bosättningslandets socialförsäkring förutsatt att personen arbetar som anställd en väsentlig del (25 procent eller mer) i sitt bosättningsland. Om personen inte arbetat en väsentlig del i sitt bosättningsland ska han eller hon ändå i vissa fall tillhöra bosättningslandets socialförsäkring. Det gäller under förutsättning att den anställde har två eller flera arbetsgivare med säte i olika medlemsländer utanför bosättningslandet.

Om Skatteverket i sin utredning konstaterar att ovanstående förutsättningar är uppfyllda för en i Sverige bosatt person ska denne tillgodoräknas PGI trots att A1-intyg saknas.

När Skatteverket gjort bedömningen att en person ska tillhöra svensk socialförsäkring är utgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgifter i Sverige på utgiven ersättning. Skyldigheten gäller oavsett om utgivaren bor eller har fast driftställe i Sverige eller inte.