Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2015-08-07

Dnr: 131 424601-15/111

1 Sammanfattning

Markarbete som utförs på tomt i direkt anslutning småhus och som avser elektricitet, värme, vatten etc. som ska tillföras småhuset kan ge rätt till skattereduktion för hushållsarbete (rotarbete) oavsett om småhuset är belägen på ofri grund eller inte.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om skattereduktion för rotarbete kan medges för markarbete som utförs på tomt som tillhör småhusenheten men som inte ägs av den som äger och bor i småhuset.

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om rätt till skattereduktion för husarbete (rot- och hushållsarbete) finns i 67 kap. 11—19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Som hushållsarbete räknas reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus som ägs av den som begär skattereduktion, se 13 a § IL.

Skattereduktion medges endast för arbetskostnad, se 11 § 3 IL.

I proposition 2008/09:178 s. 35 f. anges följande beträffande markarbete:

”Vad så gäller vilken typ av markarbeten som omfattas av förslaget anser regeringen även här att utgångspunkten bör vara att omfattningen i möjligaste mån bör vara densamma som vid tillämpningen av tidigare lagstiftning. Markarbete som typiskt sett ingår är därmed i första hand markarbeten för reparation och underhåll av el-, vatten- och avloppsledningar i direkt anslutning till byggnaden. Dränering kan därmed anses ingå liksom ledningar för elektricitet eller elektronisk kommunikation samt anläggningar för värmeförsörjning. Vidare bör markarbete vid borrning för jord- eller bergvärme anses ingå, liksom arbete med borrning eller nedgrävning av brunn om vatten dras in i ett bostadshus. Dessa former av markarbete bör anses ske i direkt anslutning till byggnaden under förutsättning att elektriciteten, värmen, vattnet etc. är avsett att tillföras byggnaden samt att arbetet utförs på den tomt som bostaden är belägen på. Avgränsningen att arbetet ska ske i direkt anslutning till byggnaden samt på den tomt som bostaden är belägen på innebär vidare att arbeten som utförs på en samfällighet i vilken fastighetsägaren är delägare inte omfattas av skattereduktion. Som regeringen återkommer till nedan är det endast arbetskostnaden för markarbetet som omfattas av skattereduktionen. Kostnader för maskiner, exempelvis vid grävnings- och borrningsarbete, omfattas därmed inte.”

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom, HFD 2012 ref. 47, fastställt Skatterättsnämndens beslut den 1 juli 2011, Dnr 92-10/D. I avgörandet klargörs att det inte direkt av lagtexten i 67 kap. 13 a § IL framgår att utgifter för markarbeten kan ge rätt till skattereduktion men att det i förarbetena till lagtexten slås fast att det ska gälla. Avgörande för i vilken omfattning sådana markarbeten kan berättiga till skattereduktion är enligt Skatterättsnämndens mening anknytningen till småhuset. Därav får anses följa att markarbeten som utförs utanför det område som utgörs av den tomt som tillhör småhuset (jfr 4 kap. 5 § fastighetstaxeringlagen) inte kan grunda rätt till skattereduktion medan motsatsen gäller för arbeten som görs på tomten.

Kammarrätten i Jönköping har i två domar den 18 juni 2015, mål nr 3776-14 och 3778-14, slagit fast att skattereduktion för markarbete avseende vatten och avlopp kan medges även i de fall arbetet utförts på tomtmark som inte ägs av den som äger den bostad som vatten och avlopp ska tillföras.

4 Bedömning

Den som äger ett småhus kan få skattereduktion för rotarbete. Av förarbetena framgår att som rotarbete räknas även sådant markarbete som utförs i direkt anslutning till småhuset samt arbete på den tomt som småhuset är beläget på för att tillföra småhuset elektricitet, värme, vatten etc. För att skattereduktion för markarbete ska kunna tillgodoföras krävs att köparen av rotarbetet äger och bor i småhuset och att arbetet utförs på den tomt som småhuset är beläget på. Varken lagtext eller förarbeten innehåller något uttryckligt krav på att ägaren av småhuset även måste äga tomtmarken som småhuset är beläget på för att skattereduktion för markarbete ska kunna medges. Enligt Skatteverkets uppfattning innebär detta att den som äger och bor i småhus på ofri grund kan medges skattereduktion för markarbete som utförs på tomten som tillhör småhuset förutsatt att elektricitet, värme, vatten etc. ska tillföras huset och under förutsättning att övriga krav för skattereduktion är uppfyllda. Vilka former av markarbete som kan ge rätt till skattereduktion framgår av förarbetena till lagtexten.