Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2015:15

Nytt: 2022-08-22

Detta allmänna råd ska inte längre tillämpas.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2016 års fastighetstaxering.