Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2015-08-18

Dnr: 131 443072-15/111

Ställningstagandet om s.k. ersättningsetablering daterat 2009-11-04, dnr 131 818441-09/111, upphör att gälla.

I en dom daterad den 15 juni 2015, mål nr 5395-14, fastställer Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked den 26 september 2014, dnr 36-14/D. I förhandsbeskedet konstateras att det värde som anses hänförligt till etableringsrätten kommer att ingå i ersättningen för överlåtelsen av verksamheten, och ska därför beskattas i bolaget, när det är bolaget som bedriver verksamheten. I och med domen är ställningstagandet överspelat och upphör därmed att gälla.