Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2015-08-26

Dnr: 131 458462-15/111

Nytt: 2015-09-02

Ställningstagandet har rättats. Rättelserna avser enbart språkkorrigeringar. Ordet ”totalentreprenad” har ersatts med ordet ”entreprenad” och fast pris har definierats till fast pris per meter eller per arbetad timma. Rättelsen innebär inte någon ändring i sak.

1 Sammanfattning

Vid entreprenad avseende borrarbete kan arbetskostnaden för borrning schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala kostnaden för borrningsentreprenaden.

Den schablonberäknade arbetskostnaden kan bara användas som underlag för beräkning av skattereduktion för rotarbete i samband med entreprenad till fast pris oavsett om det fasta priset beräknas per meter eller per arbetad timme samt borrarbetet avser vatten eller värme som ska tillföras småhusenhet och som utförs på tomt som tillhör småhuset.

Om arbetskostnaden är högre än 35 procent av totalpriset måste utföraren vid förfrågan kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram. Om underlag för beräkning av arbetskostnad saknas eller är bristfälligt kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis samt återkräva redan utbetalt belopp.

Detta ställningstagande ersätter tidigare utsända brevsvar med diarienummer 131 42965109/1152 och 131 104415-12/1152.

2 Frågeställning

För att underlätta för utförare av borrningsentreprenader och deras kunder har Skatteverket godkänt att maskinkostnaden (som inte ger rätt till skattereduktion) beräknas till 35 – 50 kr per meter beroende på markens geologi i samband med borrning för brunnar, bergvärme och liknande tjänster. Beräkningen av maskinkostnaden storlek har tagits fram av Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, GEOTEC och Skatteverket har i brevsvar 2009 och 2012 godtagit den schablonberäknade maskinkostnaden.

GEOTEC har nu tillsammans med Sveriges Avanti-Borrares Förening och Avanti System AB kommit in med en reviderad beräkning för borrningsentreprenader där arbetskostnaden vid en totalentreprenad beräknas till 35 procent av totalkostnaden. Branschorganisationerna har frågat om arbetskostnaden kan beräknas till en viss procent av totalentreprenaden (schablonberäknad arbetskostnad) och om schablonberäkningen kan användas som underlag vid beräkning av skattereduktion.

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om rätt till skattereduktion för husarbete (rot- och hushållsarbete) finns i 67 kap. 11—19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Den som har haft en utgift för arbete avseende reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rotarbete) av ett småhus kan få skattereduktion, 11 § och 13 a § IL.

Skattereduktion medges endast för arbetskostnad, se 11 § 3 IL.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom, HFD 2012 ref. 47, fastställt Skatterättsnämndens beslut den 1 juli 2011, Dnr 92-10/D. I avgörandet klargörs att det inte direkt av lagtexten i 67 kap. 13 a § IL framgår att utgifter för markarbeten kan ge rätt till skattereduktion men att det i förarbetena till lagtexten slås fast att det ska gälla. Avgörande för i vilken omfattning sådana markarbeten kan berättiga till skattereduktion är enligt Skatterättsnämndens mening anknytningen till småhuset. Därav får anses följa att markarbeten som utförs utanför det område som utgörs av den tomt som tillhör småhuset (jfr 4 kap. 5 § fastighetstaxeringlagen) inte kan grunda rätt till skattereduktion medan motsatsen gäller för arbeten som görs på tomten.

Skattereduktion medges endast för arbetskostnad. Utgifter för material och utrustning räknas inte in i skattereduktionen, se prop. 2006/07:94 s. 48.

I prop. 2008/09:178 s. 38 kommenterar lagstiftaren också frågan om arbetskostnad. ”Regeringen anser att samma regler som i dag gäller för hushållsarbete också ska gälla för ROT-arbete. Det finns således inte skäl att nu göra någon annan bedömning vad gäller arbetskostnaden. Kostnader för t.ex. gräv- och borrmaskiner bör därför inte utgöra en del av arbetskostnaden. Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion kan det vara en fördel, såväl för utföraren som för köparen, att maskinkostnader särskiljs från arbetskostnad i faktura eller liknande underlag.”

4 Bedömning

Den som äger ett småhus kan få skattereduktion för rotarbete. Av förarbeten och praxis från HFD framgår att som rotarbete räknas även sådant markarbete som utförs på tomt som småhuset är beläget på och som sker för att tillföra småhuset bland annat värme och vatten. Av lagtext och förarbeten framgår att skattereduktion för husarbete endast kan medges för arbetskostnad. Kostnader för exempelvis material, maskiner, restid eller serviceåtaganden ska inte ingå i underlaget för skattereduktion.

För entreprenader som utförs till fasta priser kan det vara förenat med svårigheter att fastställa hur stor del av det totala priset som avser arbetskostnad.

För att underlätta för såväl utförare som kunder har representanter för borrbranschen bedömt att arbetskostnaden i samband med en entreprenad för borrning i normalfallet kan beräknas uppgå till 35 procent av den sammanlagda kostnaden för entreprenaden.

Skatteverket anser att den av branschen schablonberäknade arbetskostnaden om 35 procent av totalkostnaden kan ligga till grund för beräkning av arbetskostnad för rotarbete.

Om utförare och kund anser att arbetskostnaden är högre än 35 procent ska den verkliga arbetskostnaden dokumenteras och vid förfrågan visas upp för Skatteverket. Om dokumentation saknas eller om dokumentationen är bristfällig kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis och återkräva redan utbetalat belopp.