Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2015:8

Erbjudandet

Eolus Vind AB (Eolus) har uppgett följande.

En extra bolagstämma i Eolus beslutade den 2 juni 2015 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings­förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 10 juni 2015 var aktieägare i Eolus för varje innehavd A- eller B-aktie fick en ordinarie aktie av serie A respektive serie B och en inlösenaktie serie A respektive serie B.

Sista dag för handel med aktier i Eolus inklusive rätt till inlösenaktier var den 8 juni 2015.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den

12 – 26 juni 2015. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 10 kr per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar­varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Eolus av serie B är noterade vid NASDAQ Stockholm. Aktierna av serie A är inte marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier av serie B i Eolus före split och avskiljande av inlösenaktier var den 8 juni 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 39,90 kr.

Inlösenaktierna av serie B kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 12 juni 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 9,95 kr. Någon motsvarande notering för inlösenaktierna av serie A fanns inte. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften för aktier av serie A bör därför kursen för inlösenaktier av serie B användas.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Eolus av både serie A och serie B bör därför (9,95 / 39,9 =) 25 procent hänföras till inlösenaktierna och 75 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Schablon­metoden innebär att anskaffningsutgiften för aktier serie B får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för 1 aktie i Eolus omedelbart före aktieuppdelningen var 30 kr ska (0,25 x 30 =) 7,50 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får en anskaffningsutgift på (30 – 7,50 =) 22,50 kr.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 10 kr uppkommer en kapitalvinst på (10 – 7,50 =) 2,50 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2015:17.