Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2015-10-20

Dnr: 131 554166-15/111

Nytt: 2020-09-25

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn, mervärdesskatt, dnr 8-314934.

1 Sammanfattning

Uthyrning av tillfällig bostad kan ske med hjälp av en förmedlare, t.ex. genom annonsering på förmedlarens webbplats. Förmedlaren kan agera på två sätt.

  1. Förmedlaren kan medverka till att ett avtal sluts mellan ägaren och gästen. För den genomsnittlige gästen framstår ägaren som gästens motpart. Det är fråga om förmedling i annans namn.
  2. Förmedlaren kan agera på ett sådant sätt att det för den genomsnittlige gästen framstår som att det är förmedlaren som är gästens motpart. Det är fråga om förmedling i eget namn.

När det gäller förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad och mervärdesskatt skiljer man på förmedling i annans namn för annans räkning och förmedling i eget namn för annans räkning. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till vilka avtalsförpliktelser som näringsidkaren har mot sina kunder. I detta ställningstagande ges exempel på omständigheter som Skatteverket anser är av betydelse vid bedömningen av vilken sorts förmedling det är frågan om.

Vid förmedling i annans namn av uthyrning av tillfällig bostad är förmedlarens provision en ersättning för den tjänst som förmedlaren tillhandahåller ägaren. Skattesatsen för förmedlingstjänsten är 25 procent. Detta gäller oavsett om ägaren är en beskattningsbar person eller inte.

Vid förmedling i eget namn anses uthyrningen omsatt både av ägaren och av förmedlaren. Hela det belopp som gästen betalar till förmedlaren är en ersättning för den uthyrningstjänst som förmedlaren tillhandahåller gästen. Om uthyrningen tillhandahålls i förmedlarens rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är skattesatsen 12 procent.

Detta ställningstagande behandlar endast frågan om förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad, dvs. korttidsuthyrning. Hur själva uthyrningen ska beskattas behandlas i ett separat ställningstagande.

Ställningstagandet ersätter avsnitt 4.4. om förmedling i ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor” från den 20 januari 2005, dnr 130 735858–04/111. Ställningstagandet syftar till ett förtydligande och innebär ingen ändring i sak.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått frågor om mervärdesskatt i samband med uthyrning av tillfällig bostad när uthyrningen sker med hjälp av en förmedlare, t.ex. genom annonsering på förmedlarens webbplats. Detta ställningstagande behandlar följande frågor.

  • Vilka omständigheter kan beaktas för att bestämma om förmedlaren av uthyrning av tillfällig bostad agerar i annans eller i eget namn.
  • Vilka mervärdesskattekonsekvenser får förmedlarens agerande.

Detta ställningstagande behandlar endast frågan om förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad. Ställningstagandet syftar till ett förtydligande och innebär ingen ändring i sak. Hur själva uthyrningen ska beskattas behandlas i ett separat ställningstagande.

3 Gällande rätt m.m.

Den som i egenskap av beskattningsbar person omsätter skattepliktiga varor eller tjänster inom landet är skattskyldig till mervärdesskatt, se 1 kap. 1−2 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Vid rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är skattesatsen 12 procent (7 kap. 1 § andra stycket ML).

Av 6 kap. 7 § ML framgår att om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten skall vid bedömning av skattskyldigheten för omsättningen av varan eller tjänsten denna anses omsatt såväl av honom som av hans huvudman. Motsvarigheten till bestämmelsen i 6 kap. 7 § ML finns i artikel 28 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

Bestämmelsen i 6 kap. 7 § ML innebär att den förmedlare som i eget namn för annans räkning förmedlar en tjänst ska behandlas på samma sätt som om han själv vore säljare. Det innebär att förmedlaren blir skyldig att redovisa utgående skatt på hela ersättningen för uthyrningen (prop. 1993/94:99 s. 190).

För att avgöra om förmedlaren handlar i sitt eget namn ankommer det på den nationella domstolen att beakta samtliga omständigheter i det enskilda fallet, i synnerhet arten av de avtalsförpliktelser som åligger förmedlaren gentemot dennes kunder. EU-domstolen har angett att faktorer som att förmedlarens namn förekommer på de kvitton som ställs ut, att kunderna – enligt vad som anges på dessa kvitton – godtar att följa detta företags villkor, kan beaktas (EU-domstolens dom i målet C-464/10, Henfling, punkt 40−43).

4 Bedömning

4.1 Inledande om förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad

Uthyrning av tillfällig bostad kan ske med hjälp av en förmedlare, t.ex. genom annonsering på förmedlarens webbplats. Ett tillhandahållande av en förmedlingstjänst avseende uthyrning av tillfällig bostad förutsätter att ett avtal om uthyrningen sluts. Ett tillhandahållande av en förmedlings­tjänst avseende uthyrning förutsätter dock inte att uthyrnings- respektive förmedlingstjänsten behandlas likadant ur beskattningssynpunkt.

Förmedlaren kan agera på två sätt.

  1. Förmedlaren kan medverka till att ett avtal sluts mellan ägaren och gästen. För den genomsnittlige gästen framstår ägaren som gästens motpart. Det är fråga om förmedling i annans namn.
  2. Förmedlaren kan agera på ett sådant sätt att det för den genomsnittlige gästen framstår som att det är förmedlaren som är gästens motpart. Det är fråga om förmedling i eget namn.

När det gäller förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad och mervärdesskatt skiljer man på förmedling i annans namn för annans räkning och förmedling i eget namn för annans räkning. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till vilka avtalsförpliktelser som näringsidkaren har mot sina kunder.

I detta ställningstagande kallas huvudmannen som vill hyra ut en stuga, ett rum eller en lägenhet fortsättningsvis ägare. Den mellanman som medverkar till att avtal sluts mellan ägaren och den som vill hyra, eller vid förmedlingen agerar som hyresvärd, kallas fortsättningsvis förmedlare. Den som hyr den tillfälliga bostaden kallas gästen.

4.2 När uthyrningen förmedlas i annans namn

Vid förmedling av uthyrning av tillfällig bostad i stugor, rum och lägenheter i annans namn för annans räkning uppfattar den genomsnittlige gästen redan vid avtalets ingående att det är ägaren som är ansvarig för uthyrningen. Avtalsvillkor, ansvarsfördelning, praktiska arrangemang eller andra omständigheter tyder på att förmedlaren endast uppträder som ett ombud för ägaren.

Om ägarens namn finns i avtal, bokningsbekräftelse och andra liknande handlingar som upprättas talar detta enligt Skatteverket för att gästen har anledning att se ägaren som ansvarig för uthyrningen. Att meddelande avseende ankomst görs direkt till ägaren, att hämtning av nyckel görs hos ägaren eller att det av katalog eller motsvarande framgår att det rör sig om förmedling av tillfällig bostad är andra omständigheter som talar för att det finns anledning att uppfatta ägaren som ansvarig för uthyrningen. En bedömning ska dock ske i det enskilda fallet.

Vid förmedling i annans namn har förmedlaren begränsat ansvar gentemot gästen. Förmedlaren saknar vanligen kostnader för utrustning, städning, tillsyn m.m. av den tillfälliga bostaden. Ägaren ansvarar inför gästen för att villkoren i hyresavtalet uppfylls vad gäller tillträde, ersättning, bostadens skick m.m. Förmedlaren tar vanligtvis inte någon annan affärsmässig risk än att förmedlingsersättningen uteblir om avtalet om uthyrningen inte kommer till stånd. Vem som tar den affärsmässiga risken är dock inte avgörande för bedömningen.

4.3 Redovisning av utgående skatt vid förmedling i annans namn

Vid förmedling i annans namn av uthyrning av tillfällig bostad är förmedlarens provision en ersättning för den tjänst som förmedlaren tillhandahåller till ägaren. Skattesatsen för förmedlingstjänsten är 25 procent. Detta gäller oavsett om ägaren är en beskattningsbar person eller inte.

Frågan om en privatperson kan bli en beskattningsbar person och skyldig att redovisa mervärdesskatt på uthyrning behandlas i ett separat ställningstagande.

4.4 När uthyrningen förmedlas i eget namn

Vid förmedling av uthyrning av tillfällig bostad i stugor, rum och lägenheter i eget namn för annans räkning uppfattar den genomsnittlige gästen att förmedlaren har det totala ansvaret för uthyrningen. Avtalsvillkor, ansvarsfördelning, praktiska arrangemang eller andra omständigheter ger gästen anledning att uppfatta att förmedlaren är ansvarig för uthyrningen.

Omständigheter som enligt Skatteverket talar för att det är fråga om förmedling i eget namn kan vara att förmedlarens namn finns i avtal, bokningsbekräftelse och andra liknande handlingar som upprättas. Liknande omständigheter är att gästen meddelar sin ankomst till och hämtar nyckeln hos företaget eller att det av katalog eller motsvarande framgår att det rör sig om uthyrning av tillfälliga bostäder och inte förmedling av desamma. En bedömning ska dock ske i det enskilda fallet. Uthyrningen kan ingå som en del i ett större paket av tjänster som tillhandahålls i förmedlarens verksamhet.

Vid förmedling i eget namn är förmedlaren ansvarig för att hyresavtalet uppfylls vad gäller tillträde, ersättning, bostadens skick m.m. Att förmedlaren mot ägaren ansvarar för uppkomna skador på uthyrd egendom är också tecken på att det är frågan om förmedling i eget namn. Förmedlaren tar vanligtvis en större affärsmässig risk vid förmedling av uthyrning i eget namn än vid förmedling av uthyrning i annans namn. Vem som tar den affärsmässiga risken är dock inte avgörande för bedömningen.

4.5 Redovisning av utgående skatt vid förmedling i eget namn

Av ML framgår att om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten ska omsättningen av varan eller tjänsten anses omsatt såväl av honom som av hans huvudman. Detta gäller även om transaktionen ur ett civilrättsligt perspektiv endast sker mellan ägaren och gästen.

Vid förmedling i eget namn anses uthyrningen omsatt både av ägaren och av förmedlaren. Hela det belopp som gästen betalar till förmedlaren är en ersättning för den uthyrningstjänst som förmedlaren tillhandahåller till gästen. Om uthyrningen tillhandahålls i förmedlarens rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är skattesatsen 12 procent.

Frågan om en privatperson kan bli en beskattningsbar person och skyldig att redovisa mervärdesskatt på uthyrning behandlas i ett separat ställningstagande.

Exempel

Exempel 1) Förmedling av uthyrning i annans namn

Arne hyr ut sin vinterstuga i Dovhjortsfjället genom ett företags webbplats. Arne använder stugan tre veckor per år för egen skidsemester. Arne bokar upp gäster per e-post samt lämnar ut nycklar och kontrollerar städningen med hjälp av boende på orten. Arne är ansvarig för att tillhandahålla gästen den uthyrda stugan i utlovat skick, vid rätt tidpunkt, för avtalad ersättning och avtalad period.

Till den del Arne lyckas hyra ut stugan med hjälp av företaget får Arne 80 procent av det som gästerna betalar. Resterande 20 procent betalar Arne till företaget. Arne får inte någon ersättning för de veckor företaget inte förmedlar hans stuga.

Skatteverket anser att det är fråga om förmedling i annans namn. Företagets provision är en ersättning för den tjänst som företaget tillhandahåller Arne. Skattesatsen för förmedlingstjänsten är 25 procent. Detta oavsett om transaktionen mellan Arne och gästen beskattas.

Exempel 2) Förmedling av uthyrning i eget namn

Berit hyr ut sin vinterstuga i Dovhjortsfjället genom ett företags webbplats. Företaget annonserar ut stugan, bokar upp gäster, lämnar ut nycklar och kontrollerar städningen samt fakturerar gästen. Förmedlaren är ansvarig för att tillhandahålla gästen den uthyrda stugan i utlovat skick, vid rätt tidpunkt, för avtalad ersättning och avtalad period.

Till den del Berit lyckas hyra ut stugan med hjälp av företaget får Berit 60 procent av det som gästerna betalar. Resterande 40 procent behåller företaget. Berit får inte någon ersättning för de veckor företaget inte lyckas hyra ut stugan.

Skatteverket anser att det är fråga om förmedling i eget namn. Om uthyrningen tillhandahålls i förmedlarens rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är skattesatsen 12 procent.