Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2015-09-15

Dnr: 131 503752-15/111

1 Sammanfattning

När ett utmätningsbeslut har överklagats av gäldenären i rätt tid ska Skatteverket tillstyrka att överklagandet prövas i sak även om utbetalningsbeslutet har fått laga kraft. Om överklagandet tas upp till prövning och utmätningsbeslutet upphävs ska Skatteverket inte motsätta sig att även utbetalningsbeslutet som har fått laga kraft ska upphävas.

I de fall det är tredje man som överklagar ett utmätningsbeslut efter att beslutet om utbetalning har fått laga kraft ska en bedömning göras i varje enskilt fall om Skatteverket ska tillstyrka att överklagandet bör tas upp till prövning.

2 Frågeställning

Kan ett i rätt tid överklagat utmätningsbeslut prövas i sak trots att efterföljande beslut om fördelning eller utbetalning av medel har fått laga kraft? Är det skillnad om det är gäldenären eller tredje man som överklagar?

Kan ett beslut om fördelning eller utbetalning av medel som har fått laga kraft ändras om prövningen av utmätningsbeslutet medför att utmätningen ska hävas?

3 Gällande rätt m.m.

De olika besluten i utsökningsförfarandet är fristående från varandra och överklagas var för sig. Ett beslut om utmätning av annat än lön får överklagas av sökanden eller svaranden inom tre veckor från det att beslutet delgavs honom eller henne. Tredje man får överklaga sådan utmätning utan inskränkning till viss tid (18 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken, UB). Ett beslut om fördelning eller utbetalning av medel får överklagas inom tre veckor från beslutet (18 kap. 7 § tredje stycket UB). Om ett överklagande av ett utmätningsbeslut bifalls får även ett senare beslut hävas om detta beslut har samband med det första beslutet och inte hade fått laga kraft mot klaganden när det första beslutet överklagades (18 kap. 14 § UB).

Av tidigare rättspraxis följer att ett överklagande av ett utmätningsbeslut som gjorts i rätt tid inte kan prövas om överklagandet har skett efter att det efterföljande beslutet om utbetalning har fått laga kraft (NJA 1990 s. 166).

Europadomstolen har kommit fram till att den svenska ordningen strider mot rätten till en rättvis rättegång enligt Artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europadomstolen konstaterade att rätten till domstolprövning i och för sig kan begränsas om det finns godtagbara skäl. Men i detta fall hade gäldenären inte haft en tydlig och praktisk möjlighet att överklaga utmätningsbeslutet och därför hade dennes grundläggande rätt till domstolsprövning kränkts (Olsby mot Sverige, ECHR 36124/06).

Svenska domstolar har vid tillämpning av överklagandereglerna i utsökningsbalken frångått den praxis som fastslagits av Högsta domstolen i NJA 1990 s. 166 och anpassat sin tillämpning till Europadomstolens dom. Domstolarna prövar överklagande av utmätningsbeslut trots att efterföljande beslut om utbetalning redan har fått laga kraft vid tidpunkten för överklagandet av utmätningsbeslutet (se RH 2012:82 och RH 2013:35).

Hovrätten har funnit att eftersom utmätningsbeslutet ska upphävas och gäldenären inte fått underrättelse om utbetalningsbeslutet innan denne överklagade utmätningsbeslutet ska även utbetalningsbeslutet upphävas trots att det fått laga kraft. Att inte upphäva utbetalningsbeslutet under sådana omständigheter skulle innebära en kränkning av gäldenärens rättigheter enligt Artikel 6.1 i Europakonventionen (Svea HovR 2013-03-11 mål ÖÄ 9930-12).

När det gäller tredje mans möjlighet att överklaga beslut om utmätning efter att beslutet om utbetalning vunnit laga kraft har hovrätten uttalat att det är viktigt att domstolen i varje enskilt fall prövar om ett överklagande av ett utmätningsbeslut efter det att utbetalningsbeslutet har fått laga kraft ska tas upp till prövning eller inte. När klaganden är tredje man måste en avvägning göras mellan tredje mannens intresse att få sin sak prövad och borgenärernas motstående intressen (HovR VS 2014-05-27 i mål ÖÄ 2285-14).

Med anledning av Europadomstolens dom föreslås en ändring i utsökningsbalken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning. Enligt förslaget ska gäldenärens rätt att överklaga ett beslut om fördelning eller utbetalning av medel alltid vara minst tre veckor från den tidpunkt då gäldenärens delgavs beslutet om sakutmätning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 (prop. 2014/15:136).

Den föreslagna lagändringen i utsökningsbalken är inte tillämplig om annan än gäldenären överklagar. Ett beslut om utmätning får överklagas av tredje man utan inskränkning i tiden, vilket bl.a. har att göra med att många tredje män är okända för Kronofogden. Det bedöms därför inte proportionerligt gentemot borgenärerna eller lämpligt i övrigt att införa en ordning med obegränsad överklagandetid för en i viss utsträckning obestämd krets tredje män även för fördelnings- eller utbetalningsbeslutet (prop. 2014/15:136 s. 12).

4 Bedömning

Prövning av överklagat utmätningsbeslut efter att utbetalningsbeslutet har fått laga kraft

Europakonventionen gäller som lag i Sverige och efter att Europadomstolen har slagit fast att svensk praxis för tillämpningen av överklagandereglerna i utsökningsbalken strider mot Europakonventionen har svenska domstolar anpassat sin tillämpning till Europadomstolens dom. Därför kan inte NJA 1990 s. 166 längre anses vara vägledande för tillämpningen av överklagandereglerna i utsökningsbalken. Det är Skatteverkets bedömning att ett i rätt tid av gäldenären överklagat utmätningsbeslut bör kunna prövas i sak även om ett av utmätningen beroende utbetalningsbeslut har fått laga kraft. Skatteverket ska därför tillstyrka en sådan prövning av utmätningsbeslutet.

Kan ett utbetalningsbeslut som fått laga kraft upphävas?

Skatteverket anser att om ett överklagande av ett utmätningsbeslut tas upp till prövning och leder till bifall bör även ett utbetalningsbeslut som fått laga kraft kunna hävas och återbetalning ske. Grunden för Högsta domstolens bedömning i NJA 1990 s. 166 torde vara att en prövning av ett överklagande av ett utmätningsbeslut inte är meningsfull eftersom utbetalningsbeslutet inte kan ändras och pengarna inte återbetalas. För att det ska vara någon mening med att få utmätningsbeslutet prövat måste det vara möjligt att även få utbetalningsbeslutet prövat även om det har fått laga kraft. Europadomstolen prövade aldrig denna fråga. Att bara ge gäldenären rätten till en domstolsprövning utan att ge domstolen möjlighet att vid ändring av utmätningsbeslutet också ändra ett fördelnings- eller utbetalningsbeslut får nog inte anses räcka för att uppfylla kravet på rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen (jfr Svea HovR 2013-03-11 i mål ÖÄ 9930-12). Det finns därför skäl att i dessa fall inte tillämpa 18 kap. 14 § UB. Detta ställningstagande ligger i linje med de föreslagna lagändringarna av överklagandebestämmelserna i utsökningsbalken som föreslås gälla efter den 1 januari 2016 (prop. 2014/15:136).

Tredje mans möjlighet att överklaga utmätningsbeslut efter att utbetalningsbeslutet har fått laga kraft

Skatteverket anser att tredje man inte har samma rätt som en gäldenär att överklaga utmätningsbeslut efter att utbetalningsbeslutet har fått laga kraft. Tredje man har en obegränsad överklagandetid för utmätningsbeslut. Anledningen till det är de ibland får kännedom om utmätningen långt i efterhand och kan därför ha svårt att hävda sin rätt. Till skillnad mot vad som gäller för gäldenärer, som delges ett utmätningsbeslut med en angiven överklagandetid, är Kronofogden endast skyldig att underrätta tredje man om utmätningen i de fall det kan antas att utmätt egendom tillhör tredje man eller utmätningen har inneburit intrång i hans eller hennes rätt. I de föreslagna lagändringarna i utsökningsbalken har det inte bedömts som lämpligt att ändra överklagandetiden för tredje män till en obegränsad överklagandetid för utbetalningsbeslut (se prop. 2014/15:136 s. 12).

Det är Skatteverkets uppfattning att domstolen bör, precis som hovrätten uttalat i mål ÖÄ 2285-14, i varje enskilt fall pröva om ett överklagande av ett utmätningsbeslut efter det att utbetalningsbeslutet har fått laga kraft ska tas upp till prövning eller inte. Vid bedömningen måste en avvägning göras mellan tredje mannens intresse att få sin sak prövad mot borgenärernas intresse av att få behålla betalningen. Omständigheter som kan påverka intresseavvägningen är t.ex. hur lång tid som har förflutit från utmätningsbeslutet till överklagandet och om klaganden har fått del av utmätningsbeslutet och när. Ju längre tid som går mellan utmätningsbeslutet och överklagandet desto mer oskäligt mot borgenärerna är det att ta upp överklagandet till prövning. Om överklagandet tas upp till prövning och domstolen häver utmätningsbeslutet bör även utbetalningsbeslutet kunna hävas.