Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2015-11-05

Dnr: 131 543560-15/111

1 Sammanfattning

Anläggningar eller redskap som är anbringade på tomtmark till hyreshus är antingen byggnader, inventarier, byggnadsinventarier, markinventarier eller markanläggningar.

Till markanläggningar räknas murar, gångbanor, cykelbanor, gräsmattor, asfalterade ytor, sandplaner samt sten- och plattsättning.

Till inventarier räknas cykelställ, bord, bänkar, grillar, flaggstång, lekredskap, fontäner, belysningsanordningar samt statyer eller andra konstverk. När de är fast förankrade i marken räknas fundament o.d. för sådana inventarier som markinventarier.

Solcellsanläggningar kan vara byggnader, byggnadsinventarier eller inventarier beroende på omständigheterna.

2 Frågeställning

Hur behandlas olika anläggningar och redskap som är anbringade på tomtmark till hyreshus, d.v.s. hur indelas dessa inkomstskattemässigt?

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelserna om byggnader finns i 19 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Bestämmelserna om maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk finns i 18 kap. IL.

En konstruktion för vilken ett byggnadsvärde fastställts vid fastighetstaxeringen hänförs till byggnadsinventarier, om konstruktionen helt eller delvis utgör en maskin eller ett redskap (19 kap. 21 § IL).

Som markinventarier räknas en markanläggning eller del av markanläggning som är avsedd att tillsammans med inventarier användas i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten. Som markinventarier räknas också ledningar samt stängsel och liknande avspärrningsanordningar. För markinventarier gäller vad som sägs om inventarier (20 kap. 15 § IL).

Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier och som är avsedda att användas i fastighetsägarens näringsverksamhet, t.ex. vägar, kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar. Brunnar, källare och tunnlar räknas som markanläggningar till den del de inte räknas som byggnad. Som markanläggningar räknas också sådana arbeten som behövs för att marken ska göras plan eller fast (20 kap. 2 § IL).

Se även prop. 1969:100 s.119, 1989/90:110 s. 666-667 samt 1999/2000:2 del 2 s. 264. En förändring genom 1990 års skattereform är att markanläggningar på fastigheter med hyreshus ska skrivas av enligt de bestämmelser som gäller för inkomstslaget näringsverksamhet.

I den upphävda kommunalskattelagen (1928:370), KL, finns en utförligare uppräkning av vad som räknas som markanläggningar. Där anges bl.a. att till markanläggning hänförs sådant markarbete som behövs för att marken ska göras plan eller fast, såsom röjning, schaktning, uppförande av stödmurar och torrläggning av marken. Till markanläggningar hänförs också tillfarter, körplaner och tennisbanor. Till markinventarier hänförs bl.a. fundament (23 § anv. p. 7 KL vid 2000 års taxering).

4 Bedömning

I prop. 1969:100 s. 119, under rubriken ”Gränsen mellan mark, byggnad och inventarier”, anges att till inventariekategorin hänför utredningen stängsel och andra avspärrningsanordningar såsom grindar, bommar och räcken vilka normalt har en sådan konstruktion och allmän karaktär att de från varaktighetssynpunkt kan jämställas med inventarier. Departementschefen finner det riktigt och lämpligt att markanläggningar av nu nämnt slag i avskrivningshänseende efter funktionell grund hänförs antingen till byggnad eller till inventarier på sätt utredningen föreslagit. Departementschefen tillstyrker därför att indelningen i princip genomförs på detta sätt.

Man ser alltså på konstruktionen, den allmänna karaktären och varaktigheten när man bedömer om en anordning ska hänföras till markinventarier enligt 20 kap. IL. Skatteverket anser att en bedömning går att göra på motsvarande sätt för att hänföra anläggningar och redskap till inventarier enligt 18 kap. IL.

Skatteverkets uppfattning är att följande anordningar eller anläggningar, förutom de redan nämnda, ska räknas till markanläggningar enligt 20 kap. 2 § IL: murar, gångbanor, cykelbanor, gräsmattor, asfalterade ytor, sandplaner på t.ex. lekplats samt sten- och plattsättning. Till inventarier enligt 18 kap. IL räknas, enligt Skatteverkets uppfattning, cykelställ, bord, bänkar, grillar, flaggstång, lekredskap, fontäner och belysningsanordningar i form av t.ex. lyktstolpar samt statyer eller andra konstverk. När de är fast förankrade i marken räknas fundament o.d. för sådana inventarier som markinventarier (20 kap. 15 § IL).

Om en solcellsanläggning betjänar en byggnad räknas den till byggnad. Om byggnadsvärde har fastställts vid fastighetstaxeringen för solcellsanläggningen räknas den i stället till byggnadsinventarier (19 kap. 21 § IL). I övriga fall hänförs den till inventarier enligt 18 kap. IL (se Skatteverket 2014-11-12 Solcellsanläggningar på näringsfastighet, dnr 131 622261-14/111).