Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 131 681005-15/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 december 2015, mål nr 7004–7007-14

Inkomsttaxeringarna 2010-2013

Sammanfattning

Idrottsdomare ansågs ha utfört sina domaruppdrag åt de olika idrottsföreningar som arvoderat domaren, och de platser där matcherna har spelats ansågs som tjänsteställen.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Tjänsteställe för idrottsdomare (2008-04-24, dnr 131 349547-08/111).

Referat

A har haft uppdrag som ishockeydomare på riks- och distriktsnivå. Ersättningen för domaruppdragen har utbetalats av de föreningar som arrangerat matcherna och arbetet har utförts vid de olika matcharenorna. A har yrkat avdrag för resorna till och från matcherna såsom för tjänsteresor, med hänvisning till att bostaden bör vara hans tjänsteställe då han anlitats av Svenska Ishockeyförbundet och vidare då visst arbete utförts i bostaden. Skatteverket beslutade att medge avdrag såsom för arbetsresor med hänvisning till att respektive matcharena bör anses som tjänsteställe.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömning:

”AAs domaruppdrag har visserligen förmedlats av Svenska Ishockeyförbundet, men av utredningen i målen framgår att det är de lokala föreningarna som har betalat och slutligen stått för ersättningarna för hans olika uppdrag som domare vid föreningarnas matcher. AA får därför anses ha utfört sina domaruppdrag i egenskap av uppdragstagare åt de olika föreningarna.

Även om AA utför såväl visst förberedande arbete som visst efterarbete i bostaden finner Högsta förvaltningsdomstolen att de olika uppdragen huvudsakligen har utförts under matcherna.

Mot denna bakgrund har AAs uppdragsförhållanden varit sådana att han i respektive uppdrag ska anses ha haft sitt tjänsteställe på den plats där matchen har spelats. Det innebär att de aktuella resorna inte ska ses som tjänsteresor utan som resor mellan bostaden och arbetsplatsen.”

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens motivering och slutsatser är i överensstämmelse med Skatteverkets tillämpning och ställningstagande. Domen har ett stort värde för att uppnå en enhetlig tillämpning då kammarrätterna under senare år gjort skilda bedömningar i frågan om idrottsdomares tjänsteställe.

Referenser

12 kap. 8 § inkomstskattelagen

HFD 2013 ref. 19, tjänsteställe för frilansande tolk