Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 131 99592-16/111

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 28 januari 2016, mål nr 2459-15

Förhandsbesked angående inkomstskatt

Sammanfattning

HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked att rätt till skattereduktion föreligger endast för utgifter för arbeten som utförs på delar av ventilationskanaler och rökkanaler som finns innanför bostadsrättslägenhetens golv, väggar och tak. Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt (2014-02-20 ,dnr 131 99400-14/111)

Referat

Skatterättsnamnden (SRN) fick en ansökan där NN ville få besked om reparation av ventilationskanaler och rökkanaler som hör till en bostadsrätt uppfyller villkoren för skattereduktion i 67 kap. 13 b § inkomstskattelagen (IL).

NN har en bostadsrättslägenhet där hon avser att reparera en ventilationskanal och en rökkanal som hör till lägenheten. Kanalerna tjänar endast hennes lägenhet och det är hon som har underhållsansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Kanalerna ska renoveras för att en eldstad och en köksfläkt ska kunna installeras.

SRN fann i sitt förhandsbesked den 27 mars 2015 (dnr 95-14/D) att rekvisitet ”i lägenhet” i 67 kap. 13 b § IL ska tolkas restriktivt. Skattereduktion kan därför endast medges för sådant arbete som utförs på delar av kanalerna som kan hänföras till vad som finns innanför lägenhetens golv, väggar och tak.

Sökande överklagade förhandsbeskedet. HFD fastställde förhandsbeskedet.

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens dom är i överensstämmelse med Skatteverkets tillämpning och ställningstagande. Domen bekräftar Skatteverkets inställning när det gäller ventilationskanaler och rökkanaler. Domen bekräftar även vår inställning när det gäller övriga arbeten i bostadsrätter såsom arbete med vatten- och avloppsledningar och elledningar.

Referenser

67 kap. 13 b § inkomstskattelagen

NJA 2015 s. 566