Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst)

Dnr: 131 242133-16/111

HFD 2015 ref. 81(Högsta förvaltningsdomstolens dom den 28 december 2015)

Inkomsttaxeringarna 2009 och 2010

Denna rättsfallskommentar ersätter rättsfallskommentar Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD), 2012-02-14.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har funnit att pension som har betalats ut i enlighet med villkoren i Internationella valutafondens pensionsplan (The Staff Retirement Plan of the International Monetary Fund) har betalats ut på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring och på den grunden ansetts skattepliktig i Sverige.

Domen får enligt Skatteverket betydelse för bedömning av utbetalningar från andra pensionslösningar med i huvudsak samma konstruktion (Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81, 2016-05-25, dnr 131 242137-16/111).

Referat

Internationella valutafonden har under inkomståren 2008 och 2009 betalat ut pension till A i enlighet med villkoren i sin pensionsplan på grund av A:s tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Avgörande för om pensionen är skattepliktig är om den har betalats genom kapitalförsäkring eller på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring. Skatteverket beslutade att pensionen skulle vara skattepliktig eftersom pensionen betalats ut av A:s tidigare arbetsgivare, Internationella valutafonden. A överklagade beslutet till förvaltningsrätten och ansåg att pensionen skulle vara skattefri eftersom den betalades ut på grund av en kapitalförsäkring. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen överklagades och Kammarrätten i Sundsvall ansåg att Skatteverket inte gjort sannolikt att det förelåg några avgörande skillnader mellan villkoren för Internationella valutafondens pensionsplan jämfört med villkoren för Världsbankens pensionsplan (Staff Retirement Plan and Trust of the International Bank for Reconstruction and Development) respektive FN:s pensionsplan (United Nations Joint Staff Pension Fund, UNJSPF). Pension från FN:s pensionsfond bedömdes i rättsfallet RÅ84 1:25 och ansågs betald på grund av försäkring. Pensionen från Internationella valutafonden ansågs i enlighet med detta också utbetalad på grund av försäkring. Kammarrätten biföll därför A:s överklagande.

HFD:s skäl för avgörandet

Pension ska enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst. Med pension avses enligt 10 kap. 5 § IL bl.a. ersättning som betalas ut på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring. Med pension avses också utbetalningar från bl.a. pensionsförsäkring.

Av artikel 19.1 i skatteavtalet mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater följer att pension som uppbärs av en person med hemvist i Sverige och som hänför sig till tidigare anställning i USA beskattas i Sverige.

Internationella valutafonden har under inkomståren 2008 och 2009 betalat ut pension till A i enlighet med villkoren i sin pensionsplan. Pensionen betalas på grund av A:s tidigare anställning hos Internationella valutafonden. Avgörande för om pensionen är skattepliktig är om den betalas på annat sätt än genom försäkring.

Finansinspektionen har i yttrande till kammarrätten anfört att utbetalningarna har samband med tidigare anställning hos Internationella valutafonden och kan kategoriseras som tjänstepension i allmän mening. Internationella valutafonden kan inte anses vara en utländsk försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut och dess pensionsplan kan därför inte jämställas med försäkringsrörelse enligt svensk lag. Snarare rör det sig om ett tjänstepensionsåtagande som under svenska förhållanden skulle ha tagits upp som en avsättning i arbetsgivarens balansräkning under rubriken Avsatt till pensioner.

HFD gör följande bedömning

Av villkoren för Internationella valutafondens pensionsplan framgår att de tillgångar som ska säkerställa Internationella valutafondens åtaganden enligt planen ägs av Internationella valutafonden men hålls åtskilda från övriga tillgångar samt att Internationella valutafonden svarar för kostnaderna för att administrera planen. Vidare framgår att om brist uppstår i tillgångsmassan svarar Internationella valutafonden för att tillskjuta medel för att åtagandena ska kunna fullföljas. Skulle planen avslutas återgår medlen till Internationella valutafonden efter att utestående åtaganden reglerats. De personer som förvaltar tillgångarna, administrerar planen samt har hand om pensionsutbetalningarna utses enligt ett förfarande där Internationella valutafonden har ett avgörande inflytande.

Redovisningen av pensionsåtagandena följer den internationella redovisningsstandarden

IAS 19, Employee Benefits, vilket innebär att Internationella valutafonden som skuld eller tillgång tar upp nuvärdet av åtagandena med beaktande av aktuariella vinster och förluster och efter avdrag för det verkliga värdet av de tillgångar med vilka förpliktelserna ska regleras. Internationella valutafonden finansierar sina pensionsåtaganden på ett sätt som enligt svenska förhållanden närmast är att beskriva som pension i egen regi varmed avses redovisning av pensionsskuld eller avsättning av medel till pensionsstiftelse. Att det inte handlar om en försäkringslösning vinner även stöd i Finansinspektionens yttrande.

HFD ansåg mot bakgrund av ovanstående att utbetalningarna till A betalades på annat sätt än genom försäkring och de på den grunden var skattepliktiga.

Skatteverkets kommentar

HFD:s syn bekräftar att pension från Internationella valutafondens pensionsplan ska ses som pension på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring. Domen får enligt Skatteverket betydelse för bedömning av utbetalningar från andra pensionslösningar med i huvudsak samma konstruktion (Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81, 2016-05-25, dnr 131 242137-16/111).