Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 131 217922-16/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 april 2016, mål nr 5893-14

Sammanfattning

HFD har bifallit att en utförare av hushållsarbete har rätt till utbetalning från Skatteverket när arbetet har betalats av annan än köparen.

HFD anser att då köparna har fakturerats för ROT-arbete är kravet på att de har haft utgifter för hushållsarbete uppfyllt. Arbetet är i det här fallet även betalat, men av en annan delägare. Utföraren har därmed rätt till utbetalning för hushållsarbete. Den omständigheten att fakturan har betalats av en annan än köparen och att deras mellanhavanden inte har reglerats vid tidpunkten för utförarens begäran förändrar inte den saken.

För att bedöma om en köpare har rätt till preliminär skattereduktion och därmed utföraren har rätt till utbetalning är det avgörande vem som har blivit debiterad för ROT- eller RUT-arbetet. Arbetet ska också vara betalat, men betalningen kan även ha skett av annan än köparen men ska vara för köparens räkning.

Referat

B AB utförde under 2012 ROT-arbete på en fritidsfastighet med fyra personer som delägare. Var och en fakturerades för sin andel av arbetskostnaden men samtliga fakturor betalades av en av delägarna. Bolaget begärde och fick utbetalning från Skatteverket med begärt belopp.

I februari 2013 beslutade Skatteverket att återkräva betalningen avseende två av delägarna, AA och BB. Skatteverket konstaterade att samtliga fakturor hade betalats av en av de andra delägarna och AA och BB hade därmed inte haft någon utgift för ROT-arbete vid tidpunkten för bolagets begäran om utbetalning och de saknade därför rätt till skattereduktion. Att delägarna vid tiden för Skatteverkets beslut hade reglerat sina mellanhavanden i ett avtal och att AA och BB då hade ersatt den delägare som betalat deras fakturor tillmättes ingen betydelse eftersom dessa åtgärder vidtagits först sedan Skatteverket hade inlett sin utredning.

Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet.

Även Kammarrätten i Stockholm avslog bolagets överklagande. Kammarrätten anförde att regleringen av utförarens rätt till utbetalning och köparens rätt till skattereduktion är kongruenta. En följd av detta är att den tidpunkt då förutsättningarna för rätt till skattereduktion ska vara uppfyllda är den då bolaget begär utbetalning och det ska redan då framgå att det är köparen som haft en utgift och betalat för arbetet. Eftersom en annan delägare betalat för arbetet var förutsättningarna inte uppfyllda.

HFD bifaller överklagandet och undanröjer underinstansernas avgöranden. HFD uttalar att förutsättningen för att en utförare ska ha rätt till utbetalning är att köparen har rätt till preliminär skattereduktion. För detta krävs att köparen haft utgifter för hushållsarbete. HFD hänvisar till 67 kap. 11 § fjärde stycket IL där det anges att med utgift avses det debiterade beloppet. Då köparna i detta fall har blivit fakturerade för sin andel av arbetskostnaden är kravet på att de haft en utgift enligt HFD uppfyllt. Betalningen till utföraren har dock gjorts av en annan delägare än köparen. HFD finner att det inte finns stöd varken i lagtexten eller i förarbetena att betalningen måste ha gjorts av köparen själv för att ge rätt till skattereduktion. Det som framgår är att betalning ska ha skett. HFD anser också att det inte kan ställas några krav på att köparens och betalarens mellanhavanden ska ha reglerats. HFD anser därmed att B AB har rätt till skattereduktion

Skatteverkets kommentar

HFD klargör att en köpares och en betalares mellanhavanden inte behöver ha reglerats innan utföraren begär utbetalning hos Skatteverket. Det som krävs är att köparen har haft en utgift och att arbetet är betalat.

Utgift har den haft som blivit debiterad för ROT- eller RUT-arbetet. Det räcker inte att utföraren har begärt utbetalning hos Skatteverket på ett personnummer för att anse att den personen har blivit debiterad för arbetet. Köparen ska vara fakturamottagare och betalningsansvarig för beloppet.

Betalningen sker vanligtvis genom att köparen själv betalar sin faktura, men kan också ske genom att t.ex. en annan delägare, en släkting eller köparens bolag betalar för arbetet. Skatteverket anser att betalningen måste ha skett för köparens räkning. Det innebär bland annat att i de fall en utförare använder sig av factoringbolag räknas inte arbetet som betalat förrän köparen har betalat till factoringbolaget. Den betalning som factoringbolaget gör till utföraren kan inte ses som en betalning för köparens räkning.

HFD-domen innebär att det inte finns någon anledning för Skatteverket att kontrollera eventuella underliggande skuldförhållanden i det fall någon annan än köparen, för köparens räkning, har betalat för ROT- eller RUT-arbetet.

Referenser

67 kap. 11 §, fjärde stycket, IL

67 kap. 12 § p. 1 IL

6-8 §§ HUSFL

HFD 2014 ref. 79