Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 131 271518-16/111

Kammarrätten i Stockholm, den 13 maj 2016, mål nr 7571-15

Nytt: 2016-07-07

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd den 7 juli 2016.

Sammanfattning

X kunde inte ses som obegränsat skattskyldig enligt uppgifterna i ansökan och fram till tidpunkten för nämndens beslut. Han medges därför inte skattelättnader.

Skatteverket delar Kammarrättens bedömning.

Referat

I ansökan om skattelättnader angavs att X inledningsvis skulle arbeta i Sverige mellan den 1 december 2014 och den 24 april 2015 men att kontraktet sannolikt skulle komma att förlängas. En förlängning gjordes senare fram till den 31 september 2015. Den uppgiften presenterades dock först i kammarrätten.

Kammarrätten uttalar att regleringarna i 11 kap. inkomstskattelagen, IL, gäller obegränsat skattskyldiga. Av förarbetena framgår att en förutsättning för att beviljas skattelättnader är att arbetstagaren stannar så länge i Sverige att samtliga skatteregler som gäller för obegränsat skattskyldiga personer blir tillämpliga (prop. 2000/01:12 s. 24). Domstolen säger dessutom att en ansökan om skattelättnader ska innehålla de uppgifter som behövs för att Forskarskattenämnden ska kunna pröva saken samt att ansökan ska ha kommit in till nämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige (6 § lagen om Forskarskattenämnd).

Kammarrätten anser att en förutsättning för att bestämmelserna om skattelättnader ska kunna utnyttjas och därmed påverka förutsättningarna för en anställning är att parterna någorlunda säkert vet att de är tillämpliga redan när förhandlingar för att tillsätta tjänsten börjar (prop. 2011/12:1 s. 243).

Kammarrätten konstaterar i sin bedömning att prövningen av om skattelättnader ska medges därför normalt bör avse förhållandena vid ansökningstillfället. Rätten anser därmed att det är senast vid tidpunkten för Forskarskattenämndens prövning som förutsättningarna ska vara uppfyllda.

Eftersom X inte kunde ses som obegränsat skattskyldig enligt uppgifterna i ansökan och fram till tidpunkten för nämndens beslut så är han inte berättigad till skattelättnader.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Kammarrättens bedömning.