Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 131 271484-16/111

Kammarrätten i Stockholms domar den 14 mars 2016, mål nr 8907-14.

Sammanfattning

Kammarrätten i Stockholm uttalade att svensk skattelagstiftning bygger på en allmän princip som innebär att för att en inkomst ska kunna beskattas i Sverige måste den hänföras till någon som är obegränsat eller begränsat skattskyldig för den i Sverige.

Detta medför att resultat i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som uppkommit innan andelarna förvärvas av någon som är skattskyldig i Sverige inte ska beskattas eller dras av här.

Referat

Frågan i målet var om ett svenskt aktiebolag kunde få avdrag för underskott i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Underskottet hänförde sig till en optionsförlust som uppkommit före den tidpunkt då bolaget förvärvade andelarna i den i utlandet delägarbeskattade juridiska personen från ett subjekt som inte var skattskyldigt i Sverige. När förlusten uppstod tillhörde andelarna brittisk beskattningssfär och avdrag erhölls i enlighet med brittisk lagstiftning. Om optionen inte hade sålts eller förfallit innan bolaget förvärvade andelarna hade en värdering enligt 20 a kap. inkomstskattelagen (IL) lett till att optionen värderats till noll kronor vid beskattningsinträdet. Bolaget hade då inte fått avdrag för förlusten i Sverige.

En förutsättning för att en inkomst ska kunna beskattas i Sverige är att inkomsten kan hänföras till någon som är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige (se bl.a. 6 kap. 4 och 11 §§ IL). Kammarrätten anser att denna grundläggande förutsättning är en sådan allmän princip som svensk skattelagstiftning bygger på. Även internationell beskattningsrätt utgår från en liknande princip vilket framgår t.ex. av artikel 7 i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Principen innebär att en stat endast kan beskatta inkomster från en juridisk person med hemvist i landet eller en juridisk person som har ett fast driftställe i den staten.

Intäkter och utgifter i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person omfattas inte av svensk beskattning innan skattskyldighet för verksamheten har uppkommit i Sverige. Det är först vid tidpunkten för det svenska aktiebolagets förvärv av andelarna som den utländska personens resultat ska beskattas i Sverige. Således är det, enligt kammarrätten, endast resultatet från och med den tidpunkt då skattskyldighet i Sverige inträder som ska tas upp till beskattning i Sverige. Intäkter och utgifter i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person före det att skattskyldighet för verksamhet har uppkommit i Sverige omfattas inte av svensk beskattning.

Skatteverkets kommentar

Kammarrättens bedömning överensstämmer med Skatteverkets inställning, se ställningstagande 2013-06-14, dnr 131 380796-13/111, Beräkning av andelsägares resultat i delägarbeskattad juridisk person när andelarna förvärvas under räkenskapsåret från någon som inte har varit skattskyldig i Sverige. Kammarrätten avgjorde samma dag ett ytterligare mål 8908-14, i samma fråga.

Bolaget har överklagat domarna till Högsta Förvaltningsdomstolen och begärt prövningstillstånd.