Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 332108-16/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2016-06-28, mål nr 1113-15.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att uthyrningen av de gemensamma utrymmena kök med matplats, allrum och tv-rum inte avser stadigvarande bostad utan utrymmen där kommunen bedriver omsorgsverksamhet. Frivillig skattskyldighet ska därför medges för dessa ytor. De boendes egna lägenheter innehåller alla de faciliteter som är normalt för en lägenhet i det allmänna bostadsbeståndet, dvs. köksdel, vardagsrum, sovrum och hygienutrymmen. De gemensamma utrymmena är därför inte i detta avseende ett komplement till lägenheterna. Vidare krävs det omfattande omsorgsinsatser av personalen i de gemensamma utrymmena.

Utrymmen som utgör entréer liksom t.ex. trapphus och korridorer är utrymmen som är gemensamma för alla lägenheter och lokaler i en fastighet i det allmänna bostadsbeståndet. Dessa ytor är nödvändiga biutrymmen till bostäder eller till lokaler där verksamhet bedrivs. Frivillig skattskyldighet kan därför inte medges för sådana utrymmen separat.

Med anledning av HFD:s uttalande kommer Skatteverket att se över ställningstagandet 2010-11-25, dnr 131 682627-10/111, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder.

Referat

Ett bolag ska hyra ut en byggnad till en kommun. Kommunen kommer i sin tur att tillhandahålla boende med särskild service för personer med särskilda behov i form av ett s.k. gruppboende.

Vid uthyrning av en byggnad till en kommun som ska använda den för vård- och omsorgsverksamhet kan frivillig skattskyldighet medges. Frivillig skattskyldighet kan dock inte omfatta ytor som avser stadigvarande bostad.

Det är klart att den yta där de boendes lägenheter finns avser stadigvarande bostad för vilken frivillig skattskyldighet inte kan medges.

Frågan i målet är om kök med matplats, allrum, tv-rum och entréer, som används av såväl de boende som av vård-/omsorgspersonal, utgör stadigvarande bostad i mervärdesskattelagens mening.

HFD konstaterar inledningsvis att det inte är möjligt att medge frivillig skattskyldighet endast för en procentuell andel av en och samma yta. Vidare uttalar HFD att utrymmen som utgör entréer liksom t.ex. trapphus och korridorer är sådana utrymmen som är gemensamma för alla lägenheter och lokaler i en fastighet i det allmänna bostadsbeståndet. Utrymmen av detta slag är normalt sett inte uthyrningsbara. De är istället nödvändiga biutrymmen till bostäder eller till lokaler där verksamhet bedrivs. Frivillig skattskyldighet kan därför inte medges för sådana utrymmen separat.

När det däremot gäller kök med matplats, allrum och tv-rum är dessa ytor inte nödvändiga biutrymmen utan lokaler som i och för sig skulle kunna hyras ut för annan verksamhet. Det som då ska prövas är om ytorna ska ses som gemensamma ytor för både omsorgsverksamheten och för stadigvarande bostad eller om de ska anses tillhöra endast omsorgsdelen respektive endast avse stadigvarande bostad.

De boendes egna lägenheter innehåller köksdel, vardagsrum, sovrum och hygienutrymmen. Skälet till att de boende vistas i de gemensamma utrymmena som har motsvarande faciliteter är således inte att den utrustning som finns där saknas i deras egna lägenheter. De gemensamma ytorna är därför inte i detta avseende ett komplement till lägenheterna.

Vidare finns personal alltid på plats i de gemensamma utrymmena och det krävs omfattande insatser av personalen när de boende befinner sig där. Till skillnad mot bedömningen av stadigvarande bostad i RÅ 1993 ref. 30 har omsorgsnivån betydelse i detta fall. Det är här inte fråga om omsorg i stor omfattning i de boendes egna lägenheter, utan i utrymmen som finns i en annan klart avgränsad del av byggnaden.

HFD anser därför att kök med matplats, allrum och tv-rum inte avser stadigvarande bostad utan utrymmen där kommunen bedriver omsorgsverksamhet. Frivillig skattskyldighet ska därför medges för dessa ytor.

Skatteverkets kommentar

Frågan i målet gällde om de gemensamma ytorna kök med matplats, allrum, tv-rum och entréer, ska anses vara stadigvarande bostad. Dessa ytor används både av vårdpersonal och av de boende. HFD anser i aktuellt fall att de gemensamma ytorna inte är ett komplement till lägenheterna. Dessa ytor anses inte som stadigvarande bostad utan är istället hänförlig till omsorgsverksamheten.

Med anledning av HFD:s uttalande kommer Skatteverket att se över ställningstagandet 2010-11-25, dnr 131 682627-10/111, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder.

Vidare konstaterar HFD att ytor såsom entréer, trapphus och korridorer normalt inte är uthyrningsbara. De är istället nödvändiga biutrymmen till bostäder eller till lokaler där verksamhet bedrivs (underordnade). Denna bedömning överensstämmer med Skatteverkets uppfattning i ställningstagandet från 2010-11-25.

Referenser

3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML

3 kap. 3 § andra stycket ML

9 kap. ML