Områden: Inkomstskatt

Dnr: 2006-03-07

Person som i januari år 2000 flyttat utomlands för att studera ska inte anses som obegränsat skattskyldig i Sverige.

Inkomsttaxering 2006-2007  FÖRHANDSBESKED

B skall inte anses obegränsat skattskyldig här enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229)IL.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL är en person obegränsat skattskyldig i Sverige om han har väsentlig anknytning hit och tidigare varit bosatt här. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger skall enligt 7 § samma kapitel en rad anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om han vistas utomlands för studier, om han har en bostad inrättad för åretruntbruk och om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

Av ansökan framgår bl. a. följande. B flyttade från föräldrahemmet i Sverige till utlandet i januari 2000 för att studera. Efter inledande språkstudier gick han över till andra studier. Under hösten 2002 flyttade han vidare till annat land för fortsatta studier. Där har han inrättat sig för ett "liv i landet". Bl. a. äger han en lägenhet på fem rum och kök som han bor i tillsammans med sin flickvän. Efter utbildningen avslutats är han relativt säker på att han inte kommer att återflytta till Sverige. Det mest sannolika är att han stannar kvar i landet eller flyttar till något annat land där utsikterna att få arbete är goda.

I fråga om övriga anknytningsfaktorer är upplyst att B, utöver fastigheter som han äger tillsammans med sina syskon och som används för fritidsändamål, har ett begränsat innehav av aktier.

De ovan redovisade förhållandena utgör inte grund för att anse honom ha väsentlig anknytning till Sverige. Han är därför inte på denna grund obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kommentar:Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och kommer inte att överklagas.