Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 224924-18/111

Nytt: 2019-01-21

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i det aktuella ärendet. Domstolen har dock prövat ett liknande ärende och ansåg då att ett ankarhanteringsfartyg gått i internationell trafik, vilket innebär att det inte är avgörande vilket som varit fartygets huvuduppdrag (se Skatteverkets rättsfallkommentar Internationell trafik i det nordiska skatteavtalet).

Kammarrätten har i den här refererade domen ansett att artikel 15 punkt 1 ska tillämpas på sjömannens inkomst när fartyget ligger i hamn utan uppdrag. Detta överensstämmer med Skatteverkets syn i de fall fartyget saknar kontrakt under dessa perioder (se Skatteverkets ställningstagande Tillämplig artikel i det nordiska skatteavtalet vid beskattning av ombordanställda när fartyget saknar kontrakt och under ledighetsperioder).

Kammarrätten i Göteborg, 2018-05-16, mål nr 4056-17

Sammanfattning

Kammarrätten har prövat frågan om vad som avses med transport i definitionen av internationell trafik i det nordiska skatteavtalet. Kammarrätten hänvisar till ett beslut i Skatterättsnämnden där nämnden uttalar att det varken av det nordiska skatteavtalet eller av kommentaren till OECD:s modellavtal från 1977 kan utläsas att begreppet ”internationell trafik” kräver att fartygets huvudsakliga uppdrag ska avse transport eller att det endast omfattar vissa typer av transporter. Det aktuella fartyget har haft ett uppdrag som i huvudsak innefattat att överföra utrustning till och flytta en oljerigg från Inverness till brittisk sockel. Kammarrätten anser att detta uppdrag ska ses som transport och att det därför är fråga om internationell trafik.

Skatteverket överklagar domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Referat

Under 2014 har AA tjänstgjort bl.a. ombord på de norska fartygen SC och BS, som är specialfartyg i huvudsak anpassade till offshoreverksamhet. Det arbete som SC och BS utfört på nordisk sockel är sådan oljeutvinningsverksamhet som avses i artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet. Inkomsterna får då beskattas både i Norge och Sverige. Av artikel 25 punkt 6 a i avtalet framgår att dubbelbeskattningen då ska lindras genom avräkning av norsk skatt.

Fartyget SC har i september fått ett nytt uppdrag som i huvudsak enligt AA innefattat att överföra utrustning till och flytta en oljerigg från Inverness till brittisk sockel. Den andra tjänstgöringsperioden i december har fartyget SC legat i hamn på brittisk sockel, närmare bestämt i Aberdeen. Under den tiden har fartyget väntat på uppdrag.

Arbete som utförts ombord på SC på brittisk sockel omfattas inte av artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet. Det väcker frågan om artikel 15 punkt 3 i avtalet och 6 § lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna är tillämpliga.

Av paragrafen följer att inkomster, som ombordanställda med hemvist i Sverige förvärvar genom arbete på ett fartyg från en annan nordisk stat i internationell trafik, ska undantas från beskattning i Sverige. Med internationell trafik i skatteavtalets mening avses transport med skepp utom då skeppet används uteslutande mellan två platser i en avtalsslutande stat.

Kammarrätten hänvisar till att Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked den 30 januari 2018 har tagit ställning till hur begreppet ”internationell trafik” ska tolkas (dnr 114-16/D). Enligt Skatterättsnämndens mening kan det varken av det nordiska skatteavtalet eller av kommentaren till OECD:s modellavtal från 1977 utläsas att begreppet ”internationell trafik” kräver att fartygets huvudsakliga uppdrag ska avse transport eller att det endast omfattar vissa typer av transporter.

Med hänsyn till det som har kommit fram anser kammarrätten att AA:s inkomster från arbete ombord på SC på brittisk sockel i september avser arbete i internationell trafik enligt artikel 15 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet. Inkomsten ska därför inte beskattas i Sverige enligt 6 § lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. När det gäller arbetet under december anser kammarrätten dock att det inte utförts på ett skepp i internationell trafik. Artikel 15 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet är därför inte tillämplig utan i stället gäller artikel 15 punkt 1 för inkomsterna vilket innebär att inkomsten får beskattas i Sverige.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte Kammarrättens uppfattning utan anser att det är det uppdrag som fartyget huvudsakligen kontrakteras för, antingen transport- eller tjänsteuppdrag, som är avgörande för om resan ska ses som internationell trafik. Skatteverket överklagar därför domen till Högsta förvaltningsdomstolen.