Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 225623-18/111

Kammarrättens i Sundsvall dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05

Sammanfattning

Fördelningstiden för ackumulerad inkomst vid avveckling av näringsverksamhet ska vara det antal år som inkomsten hänför sig till.

Referat

2003 års taxering

Vid avveckling av näringsverksamheten bestod inkomsten av återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder. H yrkade att fördelningstiden för ackumulerad inkomst skulle vara 10 år eftersom verksamheten hade bedrivits så länge. Skatteverket hävdade att eftersom inkomsten bestod i återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder skulle fördelningstiden vara det antal år som man hade gjort avsättning till dessa fonder.

H överklagade till Länsrätten som avslog överklagandet med följande motivering.

Enligt 66 kap. 5 § IL skall vid beräkning av skatten på nettobeloppet av en ackumulerad inkomst nettobeloppet delas upp i så många lika stora belopp som motsvarar antal år som inkomsten hänför sig till (årsbelopp), dock högst tio.

I förarbetena (prop. 1993/94:50 s. 323) sägs att en minskning av expansionsmedel skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet. En sådan intäkt av detta slag som beror på att verksamheten har upphört bör få räknas som ackumulerad inkomst om expansionsmedlen hänför sig till minst två år. Intäkt av näringsverksamhet som härrör från återföring av periodiseringsfonder på grund av bl. a. att näringsverksamheten upphört bör få räknas som ackumulerad inkomst om de återförda avdragen för avsättningar hänför sig till minst två år.

Av utredningen i målet framgår att avsättning gjorts till periodiseringsfonder vid 1995 – 1999 års taxeringar. Enligt reglerna i 30 kap. IL skulle dessa fonder återföras senast vid 2001 – 2005 års taxeringar, dvs. sjätte taxeringsåret efter det taxeringsår då avdrag gjordes. Återföringar har gjorts vid 2001 och 2002 års taxeringar. Vid 2003 års taxering skulle enligt reglerna i IL 1997 års avsättning återföras. Dessutom skulle de två kvarvarande fonderna återföras eftersom verksamheten upphörde. Den återförda expansionsfonden hänför sig till avsättningar som gjorts vid 1997, 1998 och 1999 års taxeringar.

Vid beräkning av skatten på den ackumulerade inkomsten skall inkomsten fördelas på det antal år som inkomsten hänför sig till. Skatteverket har fördelat återföringen av periodiseringsfonderna och expansionsfonden på tre år. Länsrätten finner inte grund för att fördela inkomsten på annat sätt.

H överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten.

Skatteverkets kommentar

Denna rättsfallskommentar ersätter den som tidigare publicerats 2006-11-16, då den var något missvisande.

Skatteverket delar kammarrättens uppfattning att vid beräkning av ackumulerad inkomst på återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder är det inte antalet år som verksamheten bedrivits som är avgörande för fördelningstiden utan det är i stället det antal år som avsättningarna är hänförliga till som är avgörande. Den återförda expansionsfonden hänförde sig till tre år, varför fördelningstiden på den inkomsten ska vara tre år. När det gäller de återförda periodiseringsfonderna är det, i det här fallet enligt 67 kap. 21 § IL, bara de fonder som återförs enligt reglerna i 30 kap. 9 § IL som man får beräkna ackumulerad inkomst på. Eftersom en av periodiseringsfonderna avsåg taxeringsåret 1997 skulle den återföras enligt reglerna i 30 kap. 7 § IL, eftersom sexårsperioden för den fonden löpte ut taxeringsåret 2003. Den fonden skulle därför rätteligen inte ha ingått i det underlag man fick beräkna ackumulerad inkomst på. Därför skulle egentligen fördelningstiden avseende de återförda periodiseringsfonderna varit två och inte tre år. Men eftersom Skatteverket i sitt beslut felaktigt fördelat tiden på tre år även när det gällde de återförda periodiseringsfonderna kunde verket under processen inte gå in och justera detta till nackdel för den skattskyldige.