Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Dnr: 202 221489-18/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 27 februari 2018, mål nr 2771-17.

Förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att A, som överfört aktierna i ett svenskt aktiebolag till en av honom bildad trust på Jersey, även efter överföringen är skattskyldig till inkomstskatt för utdelningen när han är obegränsat skattskyldig och till kupongskatt så länge han är begränsat skattskyldig.

HFD motiverade sin bedömning med att A inte kunde anses ha avskilt sig från den egendom som han överfört till trusten, eftersom han enligt trusthandlingarna förfogar över hela trustegendomen efter egen vilja. Han ska därför alltjämt anses som ägare till aktierna.

Beträffande skattskyldigheten till kupongskatt fann domstolen att det är den verklige ägaren till aktierna som är skattskyldig och att A därför ska beskattas för utdelningen enligt kupongskattelagen så länge han är begränsat skattskyldig.

Referat

Bakgrund

A är finsk medborgare och bor i Storbritannien. Han har aldrig varit bosatt i Sverige, men avser att flytta hit under 2018. Under 2009 överförde han en aktiepost i ett onoterat svenskt aktiebolag till en trust som han hade bildat i Jersey enligt reglerna där. Bolaget avsåg att lämna utdelning på aktierna under 2017. Förvaltare av trusten har sitt säte i Jersey.

Mot bakgrund av den planerade flytten till Sverige ansökte A om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få veta om han ska beskattas för utdelningen, trots att han överfört aktieposten till trusten.

Av lämnade förutsättningar framgår att en trust enligt rättsordningen i Jersey inte är en juridisk person. En trust utgörs av en förpliktelse för en förvaltare att förvalta tillgångar till förmån för en eller flera förmånstagare på de villkor som överenskommits med den som bildat trusten. Enligt trustreglerna tillfaller utdelningen förvaltaren. Förvaltaren anses vara ägare av trustegendomen i juridisk mening, medan de ekonomiska fördelarna av tillgångarna tillkommer förmånstagarna. Formellt har dock inte förmånstagarna förfoganderätt över trustegendomen förrän förvaltaren verkställer utbetalning. Trustegendomen är under uppdragstiden sakrättsligt skyddad och får inte tas i anspråk av vare sig bildarens, förvaltarens eller förmånstagarens borgenärer.

A är såväl bildare av den aktuella trusten som huvudförmånstagare. Han har därutöver lämnat ytterligare instruktioner till förvaltaren i ett ”letter of wishes” som följs av förvaltaren. A kan genom förvaltarens beslut få ut både tillgångarna och avkastningen. En ”protector” har utsetts som ska bevaka att förvaltaren agerar i enlighet med sina förpliktelser. ”Protectorn” måste ge förvaltaren godkännande vid delar av förvaltaruppdraget och är i praktiken A:s förlängda arm. Trusten är oåterkallelig.

Rättslig reglering

Skattskyldig för utdelning är enligt 42 kap. 12 § inkomstskattelagen den som har rätt till utdelningen och utdelningen ska tas upp när den kan disponeras. Enligt 4 § kupongskattelagen är en fysisk person skattskyldig om denne är utdelningsberättigad. Utdelningsberättigad är enligt 2 § den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Frågorna i målet

A frågade Skatterättsnämnden dels om han ska anses som utdelningsberättigad under bosättningen i Storbritannien så att utdelningen medför skattskyldighet för honom enligt kupongskattelagen och dels om utdelning på aktierna under hans bosättning i Sverige medför skattskyldighet för honom enligt inkomstskattelagen eller om han ska beskattas först i samband med att utbetalning sker från trusten.

Såväl A som Skatteverket ansåg att han ska inkomstbeskattas för utdelningen efter flytten till Sverige, men att han inte ska beskattas enligt kupongskattelagen så länge han är bosatt i Storbritannien.

HFD:s bedömning

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked och yttrade följande.

A är både bildare av trusten och primär förmånstagare. Genom ”letter of wishes” förfogar han över trustegendomen och kan genom instruktioner få såväl avkastning som kapital utbetalt till sig när han så begär. A har vidare insyn i förvaltningen av egendomen genom krav på ”protectors” godkännande av förvaltarens åtgärder. Under dessa förhållanden kan han inte anses ha avskilt sig från egendomen. A ska alltså alltjämt anses som ägare till aktierna, vilket innebär att han har rätt till utdelningen och ska beskattas enligt inkomstskattelagen om han blir obegränsat skattskyldig här.

Beträffande skattskyldigheten till kupongskatt och det förhållandet att ordalydelsen i den lagen skiljer sig åt i förhållande till inkomstskattelagen konstaterade HFD att det tidigare var samma lydelse vad gällde kupongskatt och inkomstskatt. I båda fallen föreskrevs att den som skulle beskattas för utdelning var ägaren av kupongen eller den som av annan anledning hade rätt till utdelningen när den blev tillgänglig för lyftning. Att lydelserna numera inte överensstämmer saknar, enligt HFD, betydelse för beskattningen. Det är alltjämt den verklige ägaren till aktierna som är skyldig att betala kupongskatt. Genom att A ska anses som ägare till aktierna får han också anses berättigad att lyfta utdelning för egen del och han är därigenom skattskyldig för utdelningen enligt kupongskattelagen under den tid han är begränsat skattskyldig i Sverige.

Skatteverkets kommentar

HFD utgår från trusthandlingarna vid bedömningen av om A har avskilt sig från aktierna och egendomen i trusten. Innehållet i trusthandlingarna gör att trusten i detta fall inte kan jämställas med en självägande förmögenhetsbildning enligt svensk rätt. Detta gäller oberoende av att trustegendomen är sakrättsligt skyddad enligt intern rätt.

Trots den lämnade förutsättningen att utdelningen tillfaller förvaltaren och att denne anses vara ägare av trustegendomen i juridisk mening, innebär således HFD:s avgörande att A skatterättsligt alltjämt ska anses som ägare till aktierna.

Slutsatsen blir därför att A ska beskattas för utdelningen enligt inkomstskattelagen när han är obegränsat skattskyldig för att han har rätt till utdelningen och enligt kupongskattelagen så länge han är begränsat skattskyldig på grund av att han anses ha rätt att lyfta utdelningen för egen del. Att lydelserna i de bägge lagarna numera inte överensstämmer saknar betydelse för beskattningen.