Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 343647-18/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 8 juni 2018, mål nr 109-17.

Sammanfattning

Fråga om att ränta inte ska utgå när kupongskatt återbetalas på grund av annan anledning än att den tagits ut i strid mot unionsrätten har fastslagits av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD:s dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Ränta vid återbetalning av kupongskatt (2017-04-11 dnr 131 144988-17/111.

Referat

Kupongskatt ska som huvudregel betalas om en utländsk juridisk person får utdelning från en svensk fond. Skatten ska innehållas och betalas av den som betalar ut utdelning. Om det senare visar sig att den som fått utdelningen inte är skattskyldig får denne begära återbetalning hos Skatteverket. Frågan i det här målet gäller om den som fått återbetalning har rätt till ränta på återbetalat belopp.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening föreligger rätt till ränta endast när kupongskatt tagits ut i strid med unionsrätten och återbetalning sker till följd av en sådan kränkning. Den nu aktuella skatten har inte återbetalats på grund av att den har tagits ut i strid med unionsrätten – eller EES-avtalet – utan för att fonden inte har ansetts skattskyldig enligt kupongskattelagen. Under sådana omständigheter har fonden inte rätt till ränta på återbetald kupongskatt med hänvisning till att fondens rättigheter enligt EES-avtalet skulle ha kränkts. Inte heller på annan grund har det framkommit skäl att bevilja fonden ränta på återbetald kupongskatt.