Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-01-16

Dnr: 202 24382-19/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ätfärdiga kryddväxter och sallader i kruka är livsmedel som omfattas av den reducerade skattesatsen 12 procent.

Andra växter i kruka som till viss del kan ätas av människor och är ätfärdiga, t.ex. färdiga tomater på uppdrivna tomatplantor, är däremot inte livsmedel eftersom den ätfärdiga delen inte är skördad. Sådana växter i kruka omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Blommor i kruka omfattas av normalskattesatsen 25 procent även om de kan ätas av människor eftersom blommor i kruka för den genomsnittlige konsumenten är prydnadsföremål.

2 Frågeställning

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom angett att ätfärdiga kryddor i kruka ska omfattas av den reducerade skattesatsen 12 procent eftersom det är fråga om livsmedel.

Frågan är hur skattesatsen för andra ätbara växter i kruka ska bedömas. När är det fråga om livsmedel som ska omfattas av den reducerade skattesatsen?

3 Gällande rätt m.m.

Den generella skattesatsen är 25 procent. Dock ska livsmedel omfattas av en reducerad skattesats om 12 procent. De livsmedel som omfattas är sådana som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (7 kap. 1 § andra stycket 4 mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Med livsmedel avses alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor. Dock ska vissa produkter och ämnen undantas från livsmedel t.ex. växter före skörd (artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 178/2002).

Kryddväxter som säljs uppdrivna till ätfärdigt stadium i kruka är livsmedel om merparten av växten är avsedd att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. Detta gäller oavsett om växten säljs i en livsmedelsbutik eller i t.ex. en blomsterhandel. Det saknar också betydelse om växten kan planteras och växa vidare. Produkten är skördad om merparten av växten är avsedd att eller rimligen kan förväntas att förtäras eftersom växten då egentligen inte längre behöver mer näring från jorden. Krukan följer i sådant fall med som ett emballage som förlänger växtens hållbarhet något, jämfört med om man skulle ha skurit av växten från rotsystemet (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 29 oktober 2018, mål nr 1208-18).

4 Bedömning

Skatteverket anser att ätfärdiga kryddväxter och sallader i kruka är livsmedel som omfattas av den reducerade skattesatsen 12 procent.

Andra växter i kruka som till viss del kan ätas av människor och är ätfärdiga, t.ex. färdiga tomater på uppdrivna tomatplantor, är däremot inte livsmedel eftersom den ätfärdiga delen inte är skördad. Sådana växter i kruka omfattas därför av den normala skattesatsen 25 procent.

Avgörande för att en växt ska ses som ett livsmedel är att den kan ätas av människor eller åtminstone rimligen kan förväntas ätas av människor. Vidare ska växten vara skördad för att vara ett livsmedel.

Kryddväxter och sallader som säljs uppdrivna till ätfärdigt stadium i kruka är sådana livsmedel som omfattas av den reducerade skattesatsen 12 procent eftersom så gott som hela växten är avsedd att ätas av människor. Ätfärdiga kryddväxter och sallader som säljs i kruka får anses vara skördade eftersom växten redan är ätbar och egentligen inte längre behöver mer näring från jorden. Krukan ska enbart ses som ett emballage och påverkar inte bedömningen. Det saknar betydelse om den ätfärdiga kryddväxten eller salladen säljs i en livsmedelsbutik eller t.ex. en blomsterhandel. Det saknar också betydelse om växten kan planteras och växa vidare.

Det finns olika blommor i kruka som skulle kunna ätas av människor. Skatteverket gör dock bedömningen att blommor i kruka inte ska omfattas av den reducerade skattesatsen eftersom blommor i kruka för den genomsnittlige konsumenten är prydnadsföremål och inte växter som ska ätas. Blommor i kruka omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

När det gäller växter i kruka med ätbara produkter t.ex. tomatplantor eller jordgubbsplantor är det själva grönsakerna, frukterna eller bären som är livsmedel. Det finns även andra växter i kruka där t.ex. bladen kan ätas av människor men däremot inte stammen. En del av växten är i sådant fall inte avsedd att ätas av människor. Grönsakerna, frukterna, bären eller bladen är inte skördade från plantan. Sådana växter i kruka är därför inte livsmedel. Det gäller även om grönsakerna, frukterna, bären eller bladen på plantan, kan ätas av människor och är ätfärdiga.