Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Datum: 2019-02-06

Dnr: 202 37019-19/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det saknas laglig grund att befria från en tilläggsavgift som tagits ut till följd av att ägaren till en tillfälligt registrerad bil som ska exporteras inte nåtts av skattebeslutet i tid, alternativt nåtts av skattebeslutet först efter att skatten förfallit till betalning.

Ställningstagandet är en kodifiering av tidigare myndighetspraxis och innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning i sak.

2 Frågeställning

Frågan är om det finns grund för befrielse från påförd tilläggsavgift enligt 18 § lagen (2004:629) om trängselskatt (LTS) när följande förutsättningar föreligger: En ägare till en tillfälligt registrerad bil som ska exporteras nås inte av skattebeslutet alternativt nås av beslutet först efter att skatten förfallit till betalning. Detta resulterar i att en tilläggsavgift påförs.

Exempel

En utomlands bosatt person köper en bil i Sverige. Köparens avsikt är att exportera bilen men innan export ska den dock användas i Sverige varför den måste registreras tillfälligt i vägtrafikregistret. Vid ansökan om tillfällig registrering anges som svensk adress i regel adressen till det företag som sålt bilen (för utskick av registreringsskyltar) samt köparens utländska adress. Båda adresserna antecknas i vägtrafikregistret, men endast den svenska adressen används vid eventuella utskick från Transportstyrelsen. Detta innebär att eventuella beslut om trängselskatt och tilläggsavgift kommer att skickas till företaget som sålde bilen.

3 Gällande rätt m.m.

Trängselskatt betalas för en bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 §

  1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller
  2. brukas med stöd av saluvagnslicens (4 § LTS).

Som bilar införda i vägtrafikregistret räknas även bilar som är tillfälligt registrerade i detta register (jmf. regeringens proposition Trängselskatt, prop. 2003/04:145 s. 109).

Om beslutad trängselskatt inte bokförs på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt i rätt tid påförs en tilläggsavgift genom ett automatiserat beslut (jmf. 2, 14 och 16 §§ LTS).

Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften (18 § LTS).

Exempel på fall där det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatt eller avgift, eller att dessa ska återbetalas, är t.ex. att bilen har stulits eller har använts vid en nödsituation. Andra fall är när ett fel i något hänseende har begåtts från Vägverkets eller annan myndighets sida i fråga om hanteringen av systemet, t.ex. vid informationen till trafikanterna (regeringens proposition Trängselskatt, prop. 2003/04:145 s. 64).

Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt att återbetala redan betalt belopp, bör dock användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått (…). Som uppenbart oskäligt kan anses att den skattskyldige med hjälp av t.ex. en polisanmälan kan visa att bilen vid skattskyldighetens inträde var frånhänd honom eller henne genom brott. Det kan också anses som uppenbart oskäligt om den skattskyldige på grund av avspärrningar eller liknande blivit tvingad att passera en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag (jmf. regeringens proposition Trängselskatt, prop. 2003/04:145 s. 112).

4 Bedömning

De omständigheter som nämns i förarbetena och som kan medföra att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skatt eller avgift är omständigheter som ligger utanför den enskildes kontroll eller att fel begåtts av någon av de myndigheter som hanterar trängselskatten.

Eftersom tillfälligt registrerade bilar omfattas av skatteplikt för trängselskatt kan samma krav ställas på ägare till sådana bilar som på ägare till övriga, i vägtrafikregistret, registrerade bilar. Skyldigheten att känna till bestämmelserna om trängselskatt gäller alla ägare till bilar som kör inom området för trängselskatt. Skyldigheten att känna till bestämmelserna omfattar även utländska medborgare med tillfälligt registrerade bilar.

Av förarbetena framgår att den skattskyldige är skyldig att betala beslutad trängselskatt, även om denne av någon anledning inte nåtts av underrättelsen om beskattningsbeslutet (jmf. regeringens proposition Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m., prop. 2007/08:52 s. 17). Då det vid tillfällig registrering i samband med export är bilägaren själv som väljer vilken adress i landet som ska registreras i vägtrafikregistret har denne möjlighet att välja en adress som passar för avisering av trängselskatt. Vid utebliven avisering finns även möjlighet att kontakta Transportstyrelsen för uppgifter som behövs för betalning av trängselskatten.

Skatteverket anser att det saknas laglig grund att befria från en tilläggsavgift som tagits ut till följd av att ägaren till en tillfälligt registrerad bil som ska exporteras inte nåtts av skattebeslutet i tid, alternativt nåtts av skattebeslutet först efter att skatten förfallit till betalning.