Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2019-02-15

Dnr: 202 81287-19/111

1 Sammanfattning

Personer från land utanför EES-området eller Schweiz och som behöver tillstånd från Migrationsverket för att vistas i Sverige måste visa upp sådan handling eller handlingar i samband med att personen ansöker om godkännande för F-skatt. En person som saknar tillstånd att vistas i Sverige har inte möjlighet att bedriva näringsverksamhet här i landet varför ansökan om godkännande för F-skatt normalt ska avslås.

En person som bedriver näringsverksamhet i Sverige men som inte längre har laglig rätt att vistas i landet kan inte anses uppfylla kraven på yrkesmässighet varför godkännandet för F-skatt normalt bör återkallas.

En person som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige och som har rätt att vistas i Sverige under en tremånadersperiod kan anses uppfylla kraven på yrkesmässighet under den perioden förutsatt att övriga förutsättningar för godkännande för F-skatt är uppfyllda.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om en person från ett land utanför EES-området eller Schweiz och som behöver tillstånd från Migrationsverket för att vistas i Sverige kan godkännas för F-skatt när sådant tillstånd saknas.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt. Om det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas, ska sökanden inte godkännas för F-skatt, 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. (1)

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering, 2 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716), UTL.

En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd, 2 kap. 5 § UTL.

Med asyl avses enligt utlänningslagen ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande, 1 kap. 3 § UTL.

Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket, 5 kap. 20 § UTL.

Skatteverket ska lämna en underrättelse till Polismyndigheten när utlänning första gången ansöker om godkännande för F-skatt och inte kan visa att hen har uppehållstillstånd, 7 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97).

4 Bedömning

Den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige ska godkännas för F-skatt förutsatt att övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda.

Näringsverksamhet är förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Med kravet på yrkesmässighet följer att verksamheten ska bedrivas regelbundet, varaktigt och med en viss omfattning.

För att en person ska kunna godkännas för F-skatt krävs således att avsikten är att verksamheten ska bedrivas regelbundet och varaktigt i Sverige. En person som inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige saknar enligt Skatteverkets uppfattning förutsättningar att bedriva en yrkesmässig verksamhet i Sverige, eftersom personen inte lagligen kan vistas här.

Personer som ansökt om asyl i Sverige har rätt att vistas i Sverige under den tid som asylprövningen tar. Om en sådan person har för avsikt att bedriva eller bedriver näringsverksamhet, kan kravet på yrkesmässighet anses vara uppfyllt. Om Migrationsverket beslutar att avslå ansökan om asyl har sökanden inte längre rätt att lagligen vistas i Sverige varför förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet yrkesmässigt inte längre finns. Om sökanden överklagar Migrationsverkets beslut har sökanden rätt att vistas här i landet under den tid överklagandet prövas. Om personen har rätt att vistas här under domstolsprövningen kan kraven för yrkesmässigt för en redan påbörjad näringsverksamhet anses uppfyllda.

En person som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige och som har rätt att vistas i Sverige under en tremånadersperiod kan anses uppfylla kraven på yrkesmässighet under den perioden förutsatt att övriga förutsättningar för godkännande för F-skatt är uppfyllda.

_______

Fotnot

  1. Angiven paragraf innehåller ytterligare förutsättningar som måste vara uppfyllda för att beslut om godkännande för F-skatt ska kunna fattas. Detta ställningstagande berör inte dessa förutsättningar och de har därför utelämnats vid beskrivning av gällande rätt.