Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 89535-19/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 15 november 2018, dnr 18-18/D

Sammanfattning

En juridisk persons innehav av en del av en andel i ett bostadsföretag, ska räknas till den okvalificerade delen av bostadsföretagets verksamhet vid bedömningen av om det utgör ett privatbostadsföretag. Detta gäller även om den till andelen knutna bostaden till fullo disponeras av en fysisk person som är medlem/delägare i bostadsföretaget.

Referat

Förutsättningarna för förhandsbeskedet avseende sökandena A, X och Y var följande.

Den fysiska personen A avser att förvärva en del av en andel i bostadsrättsföreningen Y. Aktiebolaget X kommer att förvärva resterande del av andelen. X avser att på samma sätt förvärva ytterligare delar av andelar i Y.

A och X gemensamma ägande kommer att regleras i ett samäganderättsavtal. Av avtalet följer bl.a. att A har rätt att nyttja hela den lägenhet som är knuten till andelen och att A ska betala den månadsavgift till Y som belöper på hela andelen.

Som bakgrund till omständigheterna ovan angavs i ansökan att bakom X står en svensk ekonomisk förening som inom ramarna för en fond avser att vara medfinansiär vid privatpersoners köp av nyproducerade bostadsrätter. Ett av syftena uppgavs vara att hjälpa till att minska inträdesbarriären för unga till bostadsmarknaden.

Som förutsättningar i övrigt gavs att Y äger sin fastighet till 100 procent och att ingen okvalificerad användning av fastigheten kommer att finnas, förutom sådan som kan anses föreligga på grund av X andelsägande.

Sökandenas frågor beskrevs i Skatterättsnämnden förhandsbesked enligt följande.

”Y vill veta om föreningen är ett privatbostadsföretag om varje andel i föreningen ägs till 40 alternativt 50 procent av X och resterande del ägs av privatpersoner som använder lägenheterna för eget eller närståendes permanenta boende (frågorna 1 a och b).

Om svaret på fråga 1 b är nekande frågar Y om det gör någon skillnad om 80 alternativt 40 procent av andelarna i föreningen ägs till hälften av X och till hälften av privatpersoner som använder lägenheterna för eget eller närståendes permanenta boende och resterande andelar i föreningen ägs helt av privatpersoner som använder lägenheterna för eget eller närståendes permanenta boende (frågorna 2 a och b). Enligt förutsättningarna ska den del X äger även motsvara en lika stor andel av föreningens bostadslägenheters samlade hyresvärde.”

Frågan i förhandsbeskedet var om Y:s verksamhet uppfyller kravet på att till klart övervägande del bestå i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen.

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.

”Föreningen kan sägas uteslutande tillhandahålla bostäder till medlemmar så länge A och andra fysiska personer som är medlemmar äger någon del av varje andel i Y. Upplåtelser till juridiska personer ingår dock inte i den kvalificerade verksamheten. Det bör emellertid inte ha någon betydelse om sådana upplåtelser avser hel andel och del av andel. Föreningens status som privatbostadsföretag bör således varken påverkas positivt eller negativt när en juridisk person äger del i alla andelar i stället för att helt äga vissa. Den del av Y:s verksamhet som består i upplåtelse av del av andel till X kan därför inte anses kvalificerad.

Det innebär i det här fallet att Y är ett privatbostadsföretag om högst 40 procent av verksamheten består av upplåtelse av bostadsrättslägenheter till X och resterande del av verksamheten består av upplåtelse till privatpersoner som använder lägenheterna för eget eller närståendes permanenta boende. Om X ägarandel är större är Y således inte ett sådant företag.”

Ansökan om förhandsbesked innehöll även en fråga om huruvida A:s bostadsrätt skulle anses utgöra en privatbostad samt en fråga om ersättningen mellan A och X var marknadsmässig. Den förra frågan besvarades med ja (förutsatt att föreningen är ett privatbostadsföretag) medan den senare frågan avvisades av nämnden.

Skatteverkets kommentar

Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning av hur ett delat ägande ska bedömas och har därför inte överklagats.

För att föreningen ska utgöra ett privatbostadsföretag ska, utifrån 2 kap. 17 § IL, minst 60 procent av dess verksamhet bestå i att upplåta bostäder åt dess medlemmar, s.k. kvalificerad verksamhet.

Värdet av en andel som innehas av en juridisk person ska hänföras till den okvalificerade verksamheten, d.v.s. den verksamhet som inte får överstiga 40 procent av den totala verksamheten. Om den juridiska personen endast innehar en andel av en andel gäller det sagda den del av värdet som motsvarar den juridiska personens andel av andelen.