Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2019-04-08

Dnr: 202 171595-19/111

Ställningstagandet ”Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag” daterat 2009-03-12, dnr 131 250035-09/111, upphör att gälla.

Det upphävda ställningstagandet behandlar situationen när ett svenskt företag i en internationell koncern bedriver forskning och utveckling och forskningsresultatet används av utländska koncernföretag utan att det svenska företaget får någon ersättning. Enligt ställningstagandet ska en eventuell korrigering av det svenska företagets resultat inte ske genom att forsknings- och utvecklingskostnaderna debiteras ut. En beräknad ersättning ska i normalfallet avse royalty eller liknande.

Sedan det upphävda ställningstagandet skrevs har OECD:s riktlinjer (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) förtydligats i flera avseenden. Det gäller dels vägledningen för att identifiera och kartlägga den faktiska transaktionen (avsnitt D.1 i kapitel I i riktlinjerna) dels den ytterligare vägledning som finns i kapitel VI avseende transaktioner som rör immateriella tillgångar. Skatteverket har inte ändrat uppfattning i frågan och anser att OECD:s förtydligade riktlinjer medför att det upphävda ställningstagandet inte längre behövs.