Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-14

Dnr: 202 177840-19/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Ett företag som ställer legitimerad vårdpersonal, med eller utan bemannad ambulans, till förfogande vid ett evenemang och som ansvarar för att vid behov utföra sjukvårdande behandling, tillhandahåller sjukvård som är undantagen från skatteplikt.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått frågor om mervärdesskatt ska tas ut när ett företag ställer legitimerad vårdpersonal till förfogande vid ett evenemang och ansvarar för att vid behov utföra sjukvårdande behandling (fortsättningsvis vårdberedskap). Utöver legitimerad vårdpersonal kan företaget också ställa bemannad ambulans till förfogande vid evenemanget. Frågan är om sådan vårdberedskap ska ses som sjukvård som är undantagen från skatteplikt eller som en skattepliktig tjänst. Ställningstagandet behandlar inte tillhandahållanden som innebär att ett företag enbart ställer en bemannad ambulans till förfogande.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Svensk lag och EU-direktiv

Omsättning av tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg undantas från skatteplikt. Undantaget omfattar också tjänster av annat slag eller varor som den som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna (3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador bland annat om åtgärderna vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården (3 kap. 5 § första stycket ML).

Medlemsstaterna ska undanta sjukhusvård och sjukvård samt transaktioner nära knutna till dessa, som utförs av offentligrättsliga organ eller under jämförbara sociala betingelser av sjukhus och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art (artikel 132.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Medlemsstaterna ska undanta sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare såsom dessa definieras i medlemsstaten i fråga (artikel 132.1 c i mervärdesskattedirektivet).

3.2 Praxis från EU-domstolen

Uttrycken ”sjukvård” i artikel 132.1 b och ”sjukvårdande behandling” i artikel 132.1 c i mervärdesskattedirektivet avser tjänster som har till syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård för och, i möjligaste mån, bota sjukdomar eller komma till rätta med hälsoproblem. Av detta följer att medicinska tjänster som utförs i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa personers hälsa omfattas av det undantag från skatteplikt som föreskrivs i dessa artiklar (C-366/12, Klinikum Dortmund, punkterna 29-30).

Det förhållandet att läkarundersökningar äger rum på uppdrag av tredje man utgör inte hinder för att anse att nämnda undersökningar har hälsoskydd som huvudsakligt syfte (C-307/01, d'Ambrumenil, punkten 67).

EU-domstolen har uttalat att årsavgifter som betalas av medlemmar i en idrottsförening kan vara ersättning för idrottsföreningens tillhandahållanden av tjänster. Detta gäller även om de medlemmar som är skyldiga att betala årsavgift aldrig eller bara vid enstaka tillfällen använder föreningens anläggningar. Den tjänst som föreningen tillhandahåller utgörs av att medlemmarna får tillgång till idrottsanläggningarna (C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, punkterna 40 och 42).

När en tjänst kännetecknas av att tillhandahållaren alltid är tillgänglig för att ge de vårdtjänster som de boende vid ett äldreboende behöver, är det inte nödvändigt att visa att en betalning är knuten till en individualiserad vårdtjänst som har tillhandahållits den boende vid ett visst tillfälle. En schablonbetalning för en sådan tjänst utgör ersättning för de vårdtjänster som ett äldreboende ger de boende (C-151/13, Rayon d’Or, punkterna 36 och 38).

4 Bedömning

En arrangör av ett idrottsevenemang kan enligt idrottsförbundets regler vara skyldig att ha vårdberedskap. Vid andra typer av evenemang, såsom konserter eller festivaler, kan tillståndsgivande myndigheter ställa som krav att vårdberedskap ska finnas. Vårdberedskap kan också tillhandahållas vid exempelvis filminspelningar och mässor. Vårdberedskap tillhandahålls vanligen mot en fast ersättning. Ersättningen är alltså densamma oberoende av om eller i vilken utsträckning som vård faktiskt utförs.

Att ett företag mot en fast ersättning tillhandahåller vårdberedskap till arrangören av ett evenemang och ansvarar för att utföra sjukvårdande behandling innebär att företaget omsätter en rätt för arrangören att få sjukvård utförd. Omsättningen av den rättigheten ska behandlas på samma sätt som omsättningen av det som rättigheten avser, det vill säga sjukvård. Att det inte i förväg är känt i vilken utsträckning som sjukvård faktiskt kommer att utföras förändrar inte detta. Det spelar inte heller någon roll för denna bedömning att det är arrangören av evenemanget som köper tjänsten medan det är deltagarna vid evenemanget som kommer att få ta del av vården. Omsättningen av vårdberedskapen är därför undantagen från skatteplikt. Om en bemannad ambulans samtidigt ställs till förfogande får detta ses som en underordnad del av vårdberedskapen.