Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-21

Dnr: 202 233726-19/111

Nytt: 2022-12-21

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-12-21, dnr. 8-2056195.

1 Sammanfattning

Skattesatsen 6 procent gäller vid tillträde till idrottsliga evenemang som t.ex. fotbollsmatcher.

Även tillträde till visning av sådana evenemang kan omfattas av den reducerade skattesatsen. Om visningen sker inför publik direkt när evenemanget äger rum gäller skattesatsen 6 procent vid tillhandahållandet av tillträdet. Det saknar betydelse om utsändningen är fördröjd av något skäl, t.ex. om den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som evenemanget genomförs.

Om visningen sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum krävs att den inspelade filmen av evenemanget inte har bearbetats, redigerats eller klippts för att skattesatsen 6 procent ska gälla. Om den inspelade filmen däremot har bearbetats, redigerats eller klippts gäller normalskattesatsen 25 procent.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang, mervärdesskatt” från den 19 december 2017, 202 350191-17/111. Ändringen består i att även tillträde till visning av en inspelad film av evenemanget omfattas av skattesatsen 6 procent under förutsättning att filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts. Vidare har samtliga delar avseende tillträde till visning av kulturella föreställningar tagits bort eftersom den frågan numera har klarlagts av Högst förvaltningsdomstolen.

2 Frågeställning

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tillträde till visning i efterhand av oredigerade inspelningar av kulturella föreställningar, t.ex. konserter, teater- eller operaföreställningar, omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent (HFD 2018 ref. 77).

Frågan är vilken skattesats som ska tas ut vid tillhandahållande av tillträde till visningar av idrottsliga evenemang. Ställningstagandet behandlar endast sådana tillhandahållanden som är skattepliktiga.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang, mervärdesskatt” från den 19 december 2017, 202 350191-17/111. Ändringen består i att även tillträde till visning av en inspelad film av evenemanget omfattas av skattesatsen 6 procent under förutsättning att filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts. Vidare har samtliga delar avseende tillträde till visning av kulturella föreställningar tagits bort eftersom den frågan numera har klarlagts av Högst förvaltningsdomstolen.

3 Gällande rätt m.m.

Skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat anges i mervärdesskattelagen (1994:200), ML (7 kap. 1 § första stycket ML).

Tillträde till idrottsligt evenemang som inte undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 11 a § ML ska beskattas med 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

I förarbetena till förslaget att höja skattesatsen på biografföreställningar från 6 till 25 procent uttalade regeringen följande. Några av remissinstanserna anser att förslaget kan ge upphov till gränsdragningsproblem eftersom tillträde till filmvisningar på en biograf kommer att beskattas med 25 procent medan visning av t.ex. en operaföreställning på en biograf beskattas med 6 procent. Enligt regeringens uppfattning är det vanligtvis tydligt vilken typ av föreställning som visas på en biograf. Det bör därför inte medföra några stora problem att avgöra vilken mervärdesskattesats som ska beräknas på priset vid biljettförsäljningen. Det bör heller inte vara några svårigheter för biljettförsäljaren att avgöra vilken typ av föreställning som visas, d.v.s. om det t.ex. är film, operaföreställning eller sportevenemang som visas på biografen (prop. 2015/16:1, s. 321 f.).

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tillträde till visning i efterhand av oredigerade inspelningar av föreställningar, t.ex. konserter, teater- eller operaföreställningar, omfattas av skattesatsen 6 procent. Av bestämmelsens ordalydelse kan inte utläsas något om i vilken form eller på vilken plats som publiken ska ta del av en föreställning för att den ska omfattas av den reducerade skattesatsen. Av de förarbetsuttalanden som gjordes i samband med att biografföreställningar togs bort från tillämpningsområdet, framgår att avsikten var att vissa föreställningar skulle omfattas av den reducerade skattesatsen oavsett om publiken tar del av dem på den plats där de äger rum eller på någon annan plats genom projicering på en bioduk. Avgörande skulle i stället vara föreställningens innehåll (HFD 2018 ref. 77).

Medlemsstaterna får tillämpa en eller två reducerade skattesatser på leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i de kategorier som anges i bilaga III (artikel 98 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Tillträde till sportevenemang omfattas av uppräkningen av de tjänster på vilka en reducerad skattesats får tillämpas (punkten 13 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet).

4 Bedömning

Skattesatsen 6 procent gäller vid tillhandahållande av tillträde till idrottsliga evenemang som t.ex. fotbollsmatcher.

Med tillträde avses att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som publik i utbyte mot en biljett eller betalning. Det saknar betydelse hur ersättningen lämnas till säljaren.

Det som utmärker ett idrottsligt evenemang är att det är tillgängligt för allmänheten efter att en tillträdesavgift har betalats. Alla som har betalat avgiften har alltså rätt att kollektivt ta del av evenemanget.

Något krav på att publiken måste befinna sig fysiskt på den plats där det idrottsliga evenemanget äger rum kan inte utläsas av lagtexten. Tillträde till visning av ett idrottsligt evenemang kan därför omfattas av den reducerade skattesatsen även om publiken befinner sig på en annan plats än där evenemanget äger rum.

Tillträde till visning av ett idrottsligt evenemang kan vara av två slag. Publiken kan antingen ges tillträde till en plats där utsändningen av evenemanget sker eller till en plats där en inspelad film av evenemanget visas. Med inspelad film avses en filmupptagning som är gjord vid en tidpunkt före visningen.

Om visningen sker inför publik direkt när evenemanget äger rum gäller skattesatsen 6 procent vid tillhandahållandet av tillträdet. Det är även fallet om utsändningen är fördröjd av något skäl, t.ex. om den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som evenemanget genomförs.

Om visningen sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum krävs att den inspelade filmen av evenemanget inte har bearbetats, redigerats eller klippts för att skattesatsen 6 procent ska gälla. Om den inspelade filmen däremot har bearbetats, redigerats eller klippts gäller normalskattesatsen 25 procent.